NASDAQ OMX

Disciplinnämnden utdömer vite för Kaupthing Bank Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:02 CEST

Kaupthing Bank Sverige har brutit mot OMX Nordiska Börs och Finansinspektionens regler genom att rapportera 15 avslut till börsen som det saknats avräkningsnotor och annan dokumentation för. Avsluten har rapporterats till priser som i många fall avvikit från de priser till vilka handel i övrigt skett, vilket lett till misstanken att rapporteringen skett i otillbörligt syfte. Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att Kaupthing skall betala ett vite på 200 000 kronor.

Kaupthing Bank Sverige AB är medlem av OMX Nordiska Börs Stockholm. Enligt börsens regler skall transaktioner som börsmedlemmar rapporterar in till handelssystemet utgöra verkliga affärer och inte heller vara avsedda att vilseleda annan. Finansinspektionens föreskrifter anger att varje affär också ska dokumenteras och avslutas med en avräkningsnota. Med rapporterade transaktioner avses affärer där medlem sammanfört köpare och säljare utanför det automatiska handelssystemet och där affären samt dess villkor rapporteras manuellt i systemet. I och med att affären rapporteras offentliggörs den, vilket kan medföra att felaktigt rapporterade affärer förvanskar den handelsstatistik som görs tillgänglig för allmänheten.

Av börsens utredning framgår att Kaupthing, genom en mäklare, vid 15 tillfällen under januari och februari 2007 har rapporterat transaktioner avseende aktier i Nordic Mines AB som handlas på First North, utan att dessa transaktioner dokumenterats. Avräkningsnotor har inte heller upprättats. Kaupthing har uppgett att transaktionerna motsvarat verkliga affärer, men att dokumentation om dem saknas. De priser till vilka affärerna har rapporterats har också avvikit från annan handel, men då dokumentation om affärerna saknas har inte riktigheten i prissättningen kunnat kontrolleras.

Disciplinnämnden konstaterar att det inträffade utgör allvarliga överträdelser av börsens regler samt ett åsidosättande av Finansinspektionens föreskrifter. Genom att dokumentation saknas kan det inte uteslutas att rapporteringen utförts i otillbörligt syfte, men det har inte kunnat fastslås att så varit fallet. Disciplinnämnden ålägger därför bolaget att betala ett vite på 200 000 kronor. Den ansvarige mäklaren har tilldelats en varning av SwedSecs Disciplinnämnd.För mer information, vänligen kontakta

Jonas Rodny, OMX Nordic Exchange Stockholm +46 8 405 72 67


Om Disciplinnämnden | OMX Nordiska Börs i Stockholms disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om OMX Nordiska Börs i Stockholm misstänker att en medlem eller ett bolag handlat i strid med regelverket anmäls detta till Disciplinnämnden. OMX Nordiska Börs i Stockholm utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 15 årsavgifter. Medlemmen kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.
Ledamöter: Justitierådet Johan Munck (ordf), justitierådet Marianne Lundius (v ordf), professorn Madeleine Leijonhufvud, direktören Stefan Erneholm och direktören Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonomen Hans Edenhammar, advokaten Claes Beyer, direktören Jack Junel, civilekonomen Ragnar Boman och civilekonomen Carl Johan Högbom.


Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Det gemensamma erbjudandet från OMX Nordiska Börs i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.