Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering att skriva fördomsfulla läkarutlåtanden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 12:25 CET

I en dom idag slår Stockholms tingsrätt fast att en läkare har diskriminerat två patienter, genom att göra en bedömning som är grundat på generaliserande antaganden utifrån deras etniska tillhörighet. Läkaren döms att betala 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan och mannen för kränkningen.

Tingsrätten skriver i domen att läkaren inte gjort en saklig individuell bedömning av patienternas besvär. Han har i stället grundat sitt utlåtande på en generell uppfattning om invandrade turkar och greker. Utlåtandet bidrog till att kvinnan och mannen nekades sjukpenning. Läkaren har därför utsatt kvinnan och mannen för etnisk diskriminering och ska betala 60 000 kronor i skadestånd till var och en av dem.

– Det är häpnadsväckande att läkaren uttrycker sina fördomar så tydligt, och att han dessutom anser sig ha en vetenskaplig grund för att personer från den här regionen simulerar sjukdom i större utsträckning än andra. Sjukvårdens och i synnerhet läkarnas bedömning förväntas utgå från vetenskapliga fakta, därför är det här mycket anmärkningsvärt, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna

– Vården skall utgå från vetenskap och ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Här har läkaren frångått alla dessa principer, säger Katri Linna.

Läkaren arbetade vid den aktuella tiden som psykiatriker på en mottagning i Stockholm. Han har i båda fallen tagit emot patienterna efter remiss från Försäkringskassan. Syftet var att få en psykiatrisk medbedömning i långvariga sjukskrivningsärenden. Efter två besök utfärdade läkaren ett psykiatriskt utlåtande som, enligt DO, är grundat på generaliserande uppfattningar om invandrade greker och turkar. Utlåtandet innehåller dessutom nedsättande omdömen om dessa grupper.

Läkaren skrev bland annat i utlåtandena att hos invandrargrupper från Medelhavet ("särskilt greker och turkar"), där en make/maka har sjukpension, ökar sannolikheten att även den andra parten "insjuknar". Om kvinnan, skrev han, att hon var omotiverad för rehabilitering och att ”det enda som gäller är enkelbiljett till Grekland".

En god vård på lika villkor är inget självklart. Det visar Socialstyrelsens rapport om skillnaderna i hälsa och vårdmöjligheter utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå. Här kan du läsa mer: http://www.socialstyrelsen.se/jamlikhetochjamstalldhet/jamlikhalsa

För mer information kontakta: Ulrika Dietersson, jurist, 08-120 20 796 eller DO:s presstjänst 08-120 20 710.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.