Displayit AB

DISPLAYIT: KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:59 CEST

Första kvartalet 2006:

* Nettoomsättningen steg med över 200% till 24,3 (7,9) MSEK.

* Resultat före skatt (EBT) blev -7,3 (-7,6) MSEK.

* Resultat efter skatt blev -6,2 (-5,5) MSEK.

* Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-1,74) kronor.

* Dotterbolaget Displayit Sweden AB försattes i konkurs under mars.

* Räntebärande skulder minskade med drygt 5 MSEK under kvartalet.

* Den 1 januari 2006 började Stefan Lundgren som Chief Production Officer (CPO) med ansvar för koncernens produktionseffektivitet.Utsikter för 2006:

* Displayit-koncernen bedöms 2006 få svårt att nå ett positivt EBIT p g a kostnader som uppkommer i samband med konkursen i Displayit Sweden AB som bedöms uppgå till 5 MSEK.


* Displayits riktade nyemission om 17 MSEK är fulltecknad, vilket säkerställer koncernens kort- och långfristiga finansiering.

Displayit i korthet
Displayit levererar tekniska helhetslösningar genom projektledning, installation, uthyrning och försäljning av ljus-, ljud- och bildteknologi. Bolagets tjänster levereras till kunder som vill förstärka och förmedla information, budskap eller upplevelser och där kvalitet och leveranstrygghet är avgörande. Displayit bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Bolaget levererar sina tjänster i Sverige och utomlands för kundernas räkning.

Displayitkoncernen bedriver idag verksamhet inom två affärsområden som representeras av två dotterbolag. Det finns synergier som ger upphov till kostnadsfördelar och ökade möjligheter att tillgodose kunder som kräver en mer komplex leverans.

Exempel på detta är interna leveranser av teknik och kompetens från Spectra inom Entertainment till Gyro Medias verksamhet inom Business Event. Ett annat exempel är inköpsfunktioner för installationer och affärsområdet Entertainment. Låga inköpspriser samt hög utnyttjandegrad av koncernens fasta resurser kommer att vara väsentligt för koncernens fortsatta utveckling.

Affärsområdena utgörs av:

Business Event (Gyro Media AB)
Projektledning och helhetslösningar inom ljus-, ljud- och bildteknik, där kunderna eftersöker teknisk höjd, kvalitet och trygghet i sina projekt. Främsta kundkategorin är producenter av business events för svenska företag. Exempel på områden där kunderna är verksamma är mässor, utställningar, produktlanseringar, road-shows och konferenser.

Entertainment (Spectra Stage & Event Technologies AB) Verksamheten består av uthyrning och försäljning av teknisk utrustning ljus, ljud och bild samt projektledning av arrangemang inom evenemangs- och nöjesindustrin. Kunderna återfinns bland producenter av publika arrangemang, exempelvis TV-produktioner, konserter, teatrar, operor och festivaler. Utmärkande för detta affärsområde är att det är teknikintensivt och där teknisk utveckling, logistik och utnyttjandegrad är väsentliga faktorer för framgång.


Verksamheten under första kvartalet
Organisation
Verksamheten leds av en koncernledning om 4 personer som består av koncern-VD Hans Dahlin, CFO Hans Aulin, CPO Stefan Lundgren samt VD Gyro Media AB Peter Wallgren.

(För schema se bifogad fil)


Försäljning
Under kvartalet har orderingången varit normal, men med stora fluktuationer mellan månaderna.

Nettoomsättning och resultat första kvartalet Nettoomsättningen steg med över 200% i Displayit-koncernen för perioden till 24,3 (7,9) MSEK. Ökningen är framförallt hänförlig till Spectra som bidrog med en extern omsättning på 13,7 (0,0) MSEK. Gyro Media AB:s omsättning uppgick till 5,8 (5,4) MSEK och Displayit Sweden AB:s till 3,8 (2,6) MSEK.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,3 (-7,3) och inkluderar poster som avser konkursen i Displayit Sweden AB med 5 MSEK. Gyro Media AB uppvisade ett svagt positivt rörelseresultat medan Spectra uppvisade ett nollresultat. Displayit Sweden AB uppvisade ett resultat på -1,7 (-6,8) MSEK. Moderbolagskostnaderna uppgick till 10,4 MSEK, vilka inkluderar kostnader i samband med konkursen i Displayit Sweden AB på 8,5 MSEK.
Såväl omsättning som resultat följer fastlagd plan om Displayit Sweden AB exkluderas.

Notera att Displayit Sweden AB:s siffror för 2006 avser perioden januari till februari.

Koncernen hade sannolikt uppvisat en högre omsättning och resultat om inte den bristande likviditeten medfört att vissa affärer ej kunnat tas.
Finansiell ställning
Det egna kapitalet i koncernen uppgick den 31 mars 2006 till 22,5 (3,4) MSEK.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 21,9 (14,8) MSEK. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Spectra och avser framförallt leasad produktionsutrustning. Checkkreditslimiten uppgick till 4,2 (5,1) MSEK. Koncernen har en factoringlimit om 11,0 (0,0) MSEK, vilken vid periodens utgång utnyttjades med 7,8 (0,0) MSEK. Likvida medel var vid periodens utgång 1,3 (8,6) MSEK. Koncernen hade obetalda förfallna skulder på 4,5 MSEK vid periodens utgång vilket är en nedgång från årsskiftet med 2,0 MSEK. Minskningen är hänförlig till konkursen i Displayit Sweden AB.

Koncernen har sedan 2004 en tillgång om 5 MSEK som avser uppskjuten skattefordran vilken är en följd av att koncernen har upparbetade förlustavdrag som i dagsläget uppgår till 28 MSEK. Det bör noteras att det föreligger en viss risk för att delar av de upparbetade förlustavdragen ej kan komma att kunna utnyttjas då väsentliga ägarförändringar i moderbolaget (Displayit AB) kan medföra att de förfaller.

Investeringar
Periodens nettoinvesteringar var 1,1 (0,3) MSEK, vilket är under den nivå som eftersträvas som en följd av bristande likviditet. Under perioden har inga avyttringar eller utrangeringar av betydelse skett.

Personal
Vid årets början hade koncernen 77 medarbetare vilka per den 31 mars var 58. Detta är en följd av konkursen i Displayit Sweden AB samt en mindre omstrukturering av Spectras verksamhet. Föregående år hade koncernen 37 medarbetare per den sista mars.

Medelantalet anställda under det första kvartalet var 71 (35).

Moderbolaget
Verksamheten i Displayit AB (publ) utgörs av koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under kvartalet var 2,5 (2,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster för motsvarande perioder blev -8,1 (-0,1) MSEK. I resultatet ingår bedömda kostnader och nedskrivningar för konkursen i det tidigare dotterbolaget Displayit Sweden AB med 8,5 MSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 (0,1) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick till 21,5 (3,4) MSEK.
¨
Utsikter
Displayit koncernen kommer att genomföra satsningar inom marknads- och försäljningsaktiviteter under 2006. Koncernen kommer dessutom att satsa på att bygga upp en gemensam affärsplattform, vilket är en förutsättning för strukturerad lönsam tillväxt. Här avses gemensamma ekonomi-, IT, CRM-system m m.

Väsentliga händelser efter periodens utgång En riktad nyemission om 16 MSEK efter emissionskostnader har genomförts till en grupp av investerare. Emissionen beräknas ge bolaget den finansiella styrka och likviditet som behövs för att genomföra fortsatta strukturförändringar av bolaget och branschen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Antalet aktier uppgick vid utgången av mars 2005 till 31 540 284 stycken och vid utgången av mars 2006 uppgick antalet aktier till 23 209 995 stycken efter en omvänd split (10:1) som skedde under det fjärde kvartalet 2005. Nyckeltalen för koncernen blir som följer nedan, fördelat på nuvarande antal aktier. Genomsnittligt antal aktier var för det första kvartalet
23 209 995 stycken.

Koncernredovisningen för det första kvartalet 2006 avser moderbolaget Displayit AB och dotterbolagen SIE Skandinaviska Industrielektronik AB, Displayit Sweden AB, MODAM-koncernen, Cetevo AB, Displayit Norway AS och Spectra Stage & Event Technologies AB. Notera att Displayit Sweden AB enbart ingår med resultaträkningen för perioden januari-februari.

Konkursen i Displayit Sweden AB
Konkursen av dotterbolaget Displayit Sweden AB bedöms påverka koncernens resultat med 5 MSEK samt moderbolagets resultat med drygt 8 MSEK under 2006. Dessa kostnader är reserverade under det första kvartalet. Skillnaden mellan moderbolagets resultatpåverkan och koncernens dito är huvudsakligen att moderbolaget påverkas av nedskrivning av aktier i dotterbolag med 3,4 MSEK vilken inte påverkar koncernens resultat.Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport för perioden januari - juni 2006 lämnas den 17 augusti 2006.

Kvartalsrapport för perioden januari - september 2006 lämnas den 26 oktober 2006.

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 lämnas i februari 2007.Stockholm den 27 april 2006


Displayit AB (publ)
Organisationsnummer 556542-5856Hans Dahlin
Verkställande direktörDenna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.För ytterligare information kontakta:
Displayit AB (publ): Hans Dahlin, Verkställande direktör, 0706 - 452 100
Hans Aulin, CFO, 0734 - 177 127