Banverket

Djurlivet i sjön Näsnaren i Katrineholm är inte påverkat av kreosot

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 11:11 CET

Banverket har genomfört en miljöundersökning av sjön Näsnaren. Den visar att kreosotföroreningar sprider sig från den gamla impregneringsplatsen på Katrineholms bangård via Lasstorpsdiket till sjön Näsnaren. Men det går inte att se några störningar på djurlivet i sjöbotten utanför Lasstorpsdiket jämfört med andra vikar i sjön.

Djurlivet i sjöbotten utanför Lasstorpsdiket är inte utsatt för allvarligare störningar på grund av kreosot jämfört med andra vikar. Den viktigaste förklaringen till detta är att hela sjön är störd av övergödning och perioder av syrebrist. Det överskuggar eventuella andra miljöeffekter.

Miljöundersökningen har omfattat:

* kreosotföroreningar, metaller och oljor i sjöbotten,
* arter och antal av bottendjur,
* kreosotföroreningar i abborre och mört.

Längre ut i viken utanför Lasstorpsdiket är halterna av kreosotföroreningar mycket lägre vilket tyder på att spridningen är begränsad.

Vid en annan vik, Svinmossen, finns också högre halter av oljeföroreningar och metaller längre ner i botten. Det tyder på att andra utsläpp har gjorts längre tillbaka i tiden. De kommer sannolikt från andra ställen än impregneringsplatsen.

Banverket arbetar vidare med att ta fram åtgärder för att rena marken vid impregneringsplatsen.

På östra delen av Katrineholms bangård har SJ impregnerat och lagrat träslipers mellan 1901 och 1984. Vid impregneringen har bland annat kreosot använts. Marken blev förorenad med kreosot som sprids med regn- och smältvatten vidare till Lasstorpsdiket och sjön Näsnaren.

Banverket har informerat företrädare för Katrineholms kommun om undersökningens resultat.

Undersökningen har gjorts av ett oberoende konsultföretag - Yoldia.