Diskrimineringsombudsmannen

DO driver tre ärenden om diskriminering i sjukvården

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 12:50 CEST

Två kvinnor med invandrarbakgrund och en kvinna med funktionsnedsättning sökte medicinsk vård på olika sjukhus och vårdcentraler. De blev alla bemötta på ett kränkande sätt av läkaren. DO kommer nu att driva de tre kvinnornas ärenden.

En kvinna med invandrarbakgrund sökte vård för knäproblem. Läkaren började med att fråga varför hon inte lärt sig svenska, trots 15 år i Sverige, och kommenterade sedan hennes ansiktstatueringar. Kvinnan mådde så dåligt efter besöket att hon inte sökt vård igen trots att besvären fortsätter.

 

En kvinna som lider av både elöverkänslighet och fibromyalgi sökte vård för allvarliga stickningar i armen. Läkaren slog fast att hon var ”supraneurotisk”, att alla hennes problem var psykiska och att hon behövde psykoterapi. Hon lämnade vårdcentralen utan att ha blivit undersökt.

En annan kvinna med invandrarbakgrund sökte vård för långvariga, allvarliga psykiska besvär. Läkaren vägrade skriva ut ett sjukintyg och sade ” du behöver inte bo i detta land om du inte trivs här”.

De tre kvinnorna har anmält landstingen i Värmland och Kalmar län respektive Primärvården i södra Bohuslän till Diskrimineringsombudsmannen. DO har kommit fram till att kvinnorna utsatts för etnisk diskriminering och diskriminering på grund av funktionshinder.

DO har beslutat att driva ärendena i domstol. Innan DO stämmer vårdgivarna erbjuds de att diskutera en förlikning för att lösa tvisten.

– Vårdhuvudmännen måste ta ansvar för att ge alla patienter vård på lika villkor. Idag ser vi hur ovidkommande faktorer som etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning gör att människor kränks eller får sämre vård, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare information kontakta presstjänsten, tfn 08- 120 20 710.

 Bakgrund:

DO har under 2010 och 2011 särskilt fokus på rätten till sjukvård på lika villkor utan diskriminering. I det arbetet kommer den kunskap som DO har fått genom anmälningsärenden, genom forskning, i kontakter med civila samhället och andra myndigheter att ligga till grund för ett utvecklingsarbete och förslag på konkreta åtgärder.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.