DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO granskar bostadsbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:17 CET

TELEFON 08-508 88 734
MOBIL 070-546 78 21

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) tar krafttag mot etnisk diskriminering på bostadsmarknaden. Som ett led i detta arbete kommer DO att granska hur elva bostadsbolag arbetar för att förebygga etnisk och religiös diskriminering bland sina anställda.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) inleder en tillsyn av hur elva bostadsbolag, i sin roll som arbetsgivare, lever upp till lagens krav om att förebygga och förhindra etnisk och religiös diskriminering på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att granska bostadsbranschen eftersom bostadsbolagens egna interna arbete att förebygga etnisk diskriminering bland personalen och arbetssökande kan visa på om bolagen har en medvetenhet om diskriminering också i boendet och bland bostadssökande, säger Ann-Christin Hartman , enhetschef hos DO.

Berörda bostadsbolag måste redovisa vilka aktiva åtgärder de vidtagit för att arbetsförhållandena ska passa alla arbetstagare och hur arbetsgivaren förebygger och motverkar trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. En arbetsgivare måste också ha en öppen rekrytering som möjliggör för alla att söka en ledig tjänst.

- En arbetsgivare som inte diskriminerar har ofta på sikt etnisk mångfald på arbetsplatsen eftersom hon väljer arbetssökande efter kompetens och inte efter ovidkommande hänsyn till medvetna eller omedvetna föreställningar, säger Ann-Christin Hartman, enhetschef hos DO.

Under hösten 2006 och hela 2007 bedriver DO ett särskilt arbete för lika rättigheter och möjligheter på bostadsmarknaden oavsett etnisk tillhörighet. Syftet med DO:s satsning är att kartlägga och synliggöra den diskriminering på struktur- och individnivå som finns på bostadsmarknaden, att öka kunskapen om individers rättigheter och möjligheter till upprättelse, och att bidra till ett arbete bland och emellan olika aktörer på bostadsmarknaden för att förebygga och motverka diskriminering.

Tillsynen utgör en del av detta arbete med fokus på bostadsbolagens roll som arbetsgivare.

Vid slutet av tillsynen kommer DO att presentera resultaten i en rapport.


Följande bostadsbolag ingår i granskningen:

AB Svenska bostäder, Stockholm

Örebrobostäder AB, Örebro

Eskilstuna kommunfastigheter AB, Eskilstuna

AB Stockholmshem, Stockholm

Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Göteborg

Huge fastigheter AB, Huddinge

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Uppsalahem AB, Uppsala

AB Gavlegårdarna, Gävle

Fastighetsaktiebolag LE Lundberg, Norrköping

MKB fastighets aktiebolag, Malmö


För ytterligare information kontakta:

Utredare Yamam Al-Zubaidi 08-508 88 743

Enhetschef Ann-Christin Hartman 08-508 88 710


Med vänlig hälsning
Sonya Aho
Pressekreterare
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
Besöksadress:Drottninggatan 89
Postadress: Box 3045, 103 64 Stockholm
Telefon: direkt 08-508 88 734
Mob. 070-995 87 34
Mob. pressmobil. 070-546 78 21
Växel: 08-508 88 700
Fax: 08-508 88 750
Besök oss på www.do.se