Diskrimineringsombudsmannen

DO granskar trakasserier mot kör på skola i Malmö

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 10:03 CET

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att granska trakasserier mot elever som deltar i en feministisk kör på Heleneholms gymnasium i Malmö. DO har via media och genom kontakt med en elev på skolan fått kännedom om trakasserierna som bland annat förekommit på körens Facebooksida.

DO kommer att granska hur Heleneholms gymnasium hanterat de aktuella händelserna efter att de fått kännedom om de upplevda trakasserierna. Dessutom kommer DO att titta närmare på hur skolan arbetar målinriktat för att främja elevers lika rättigheter och för att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön och sexuella trakasserier.

– Skolan ska aktivt arbeta för alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett exempelvis kön. Skolan borde därför särskilt värna elevernas egna initiativ. Att flickor organiserar sig för att skapa bättre förhållanden utifrån kön provocerar uppenbarligen andra elever. Detta borde signalera för skolan att den har ett viktigt förebyggande arbete framför sig, säger DO:s utredare Johan Lilly Gyberg.

Granskningen inleds med att skolan ska till DO redovisa omständigheterna kring de uppmärksammade händelserna, samt sända in sin likabehandlingsplan. Detta kommer att följas upp med ett möte med huvudmannen Malmö stad och skolan.

DO genomför granskningen på eget initiativ utifrån diskrimineringslagens bestämmelser (3 kap. 14-16 §§). I år har DO ett särskilt fokus på trakasserier inom utbildningsväsendet, då anmälningar om trakasserier är vanligt förekommande.

Bakgrund
På Heleneholms gymnasium i Malmö har elever som startat en feministisk kör blivit utsatta för trakasserier bland annat på körens facebooksida. Med anledning av händelserna inleder DO en granskning av skolans arbete för att förebygga och förhindra trakasserier och främja lika rättigheter oavsett kön.

Alla skolor har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta för att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön och sexuella trakasserier. Skolorna ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling där de dokumenterar sitt arbete. Det yttersta ansvaret för att genomföra det förebyggande arbetet har skolans huvudman som i detta fall är Malmö stad.

För mer information om DO:s granskningsarbete läs på www.do.se eller kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.