Diskrimineringsombudsmannen

DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 09:30 CEST

DO inleder nu två granskningar av sammantaget 70 arbetsgivare och grundskolor för att se hur dessa lever upp till lagens krav på aktiva åtgärder.

Detta är de första större granskningar gällande aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades 2009. Under våren har en särskild granskningsenhet byggts upp.

DO har gjort en omprioritering som innebär en tydligare fokusering av vårt uppdrag. Det innebär att vi kommer att lägga större vikt vid främjandeinsatser, analyser och granskningar, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

– Samtidigt kommer DO att driva de individärenden som kan få störst effekt på lång sikt. Vi behöver använda hela paletten och kombinera olika arbetssätt för att fler människor ska få tillgång till sina rättigheter och slippa bli diskriminerade.

Den ena granskningen handlar om hur 35 arbetsgivare inom media, IT, finans- och försäkringsbranscherna arbetar för att uppnå jämställda löner.

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortfarande ett stort problem. Kvinnliga tjänstemän inom näringslivet tjänar i snitt 79,4 procent av männens löner. Tar man hänsyn till skillnader i exempelvis yrke, utbildning och tjänstgöringsgrad hamnar den oförklarade löneskillnaden på 9,2 procent.

– Lönen ska inte påverkas av ovidkommande faktorer som exempelvis kön. Alla arbetsgivare måste arbeta aktivt för att lönerna ska bli jämställda, säger  Agneta Broberg. 

Anledningen till att DO valt att granska företag inom media, IT, finans- och försäkringsbranscherna är att det inom dessa branscher finns indikationer på bristande jämställdhet. Det visar bl.a. SCB:s lönestatistik från finans- och försäkringsbranschen och regeringens erfarenheter med jämställdhet inom IT-sektorn.

– Många kvinnor har tidsbegränsade anställningar, arbetar deltid och blir mer sällan befordrade. Sämre anställningsvillkor gör det också svårare att få upp lönen. Dessutom har män fler löneförmåner än kvinnor, säger Agneta Broberg.

Den andra granskningen riktar sig till 35 grundskolor över hela landet för att säkerställa att deras målinriktade arbete motsvarar diskrimineringslagens krav. DO kommer att granska skolornas likabehandlingsplaner, framför allt när det gäller arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

– Alla elever har rätt att känna sig trygga i sin vardag. Skolan är enligt lag skyldig att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga trakasserier, säger Agneta Broberg.

Trakasserier är det som anmäls mest till DO inom skolområdet. Forskning från Skolverket visar att ett systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.

– Bara en av tio skolor eller förskolor har en likabehandlingsplan som lever upp till lagens krav på kartläggning av behov och åtgärder kopplade till diskrimineringsgrunderna, enligt Agneta Broberg.

I samband med granskningen kommer DO att anordna informationsträffar, dels för arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter i de 35 granskade företagen, liksom för centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom de berörda branscherna, dels för representanter för de berörda skolorna.

Båda granskningarna kommer att pågå hela hösten.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Fakta

Arbetslivet:

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år kartlägga och analysera skillnader i anställningsvillkor och löner mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska även ta fram en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.

Skolan:

Skolan ska enligt diskrimineringslagen ta fram en likabehandlingsplan varje år med vad som behöver göras dels för att främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier.

Om man misstänker att en elev far illa måste skolan agera snabbt för att ta reda på vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta trakasserier. Skolan är också skyldig att anmäla varje ärende till huvudmannen.

Läs mer om granskningen och lagens krav på www.do.se

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.