Diskrimineringsombudsmannen

DO kräver högre skadestånd till diskriminerade gravida

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 13:15 CEST

Hovrätten sänkte Försäkringskassans skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida från 50 000 till 15 000 kronor. Nu överklagar DO hovrättens dom och begär att skadeståndet höjs.

Försäkringskassan nekade fyra kvinnor sjukpenning med hänvisning till att deras besvär var en följd av graviditeten och alltså ingen sjukdom. Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor var till de fyra kvinnorna för könsdiskriminering.

Försäkringskassan överklagade domen till Svea hovrätt, som sänkte skadeståndet till 15 000 kronor. Enligt hovrätten har diskrimineringen skett oavsiktligt och fått begränsade konsekvenser för de fyra kvinnorna.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna delar inte hovrättens bedömning.

– Särbehandlingen är ytterst medveten, Försäkringskassan gör ju en direkt hänvisning till graviditeten i sitt beslut att neka kvinnorna sjukpenning.

Hon understryker också att Försäkringskassans beslut fått kännbara ekonomiska konsekvenser för kvinnorna.

– Även om de så småningom fått sina pengar så har de fått vänta länge på sjukersättningen.

För ytterligare upplysningar kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.