Diskrimineringsombudsmannen

DO möter Försäkringskassan i hovrätten om sjukpenning till gravida

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 11:42 CEST

Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor i skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida. I morgon tas målet upp till ny prövning i Svea hovrätt.

En busschaufför, en förskollärare, en arbetsmiljöinspektör och en sjuksköterska nekades sjukpenning under graviditeten. Försäkringskassan motiverade sina avslag med att graviditet inte är en sjukdom och att kvinnornas besvär var en naturlig del av livsprocessen.

I november 2009 dömde tingsrätten Försäkringskassan för könsdiskriminering. I domen konstaterade tingsrätten att Försäkringskassan hade tillämpat ett mer restriktivt synsätt vid bedömningen av kvinnornas rätt till sjukpenning, med hänvisning till att besvären varit relaterade till graviditeten. Försäkringskassan hade därigenom utsatt de fyra kvinnorna för direkt könsdiskriminering och dömdes att betala 50 000 kronor i skadestånd till var och en av dem.

Försäkringskassan överklagade tingsrättens dom till hovrätten. Torsdag den 2 september inleds huvudförhandlingen mellan DO och Försäkringskassan i Svea hovrätt i Stockholm.

– Det är viktigt att pröva dessa ärenden, vi har ytterligare ett 15-tal likande ärenden som vilar i avvaktan på ett avgörande, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Försäkringskassans hantering innebär att smärta till följd av graviditet inte ger sjukpenning. Det bygger på ett resonemang från 40-talet om att graviditet är en naturlig del av livsprocessen och alltså ingen sjukdom. Effekten blir att kvinnor ställs utan försörjning när de inte kan jobba.

Läs tingsrättens dom här: http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/091103_DOM_DO_FK_avid.pdf

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.