Diskrimineringsombudsmannen

DO möter SAS i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:15 CET

I morgon torsdag och fredag den 24 - 25 februari, möts DO och SAS i Arbetsdomstolen. DO har stämt flygbolaget för åldersdiskriminering och LAS-brott sedan 25 personer anmält att de blivit uppsagda på grund av sin ålder.

Målet rör hur EU-rättens förbud mot åldersdiskriminering ska tolkas när SAS valt att säga upp äldre kabinpersonal framför yngre. Merparten av de uppsagda är kvinnor.

Förra året beslutade SAS att säga upp 49 kabinanställda på grund av arbetsbrist. Samtliga uppsagda har fyllt eller ska fylla 60 år under uppsägningstiden.

Beslutet grundades på en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Avtalsturlistan innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS. SAS har även förhandlat bort de uppsagdas förtursrätt till återanställning.

Enligt SAS var anledningen till att just denna grupp skulle sägas upp att kabinpersonal som har fyllt 60 år har rätt att ta ut sin tjänstepension och att de därmed har sin försörjning tryggad. SAS hävdar att man genom uppsägningarna av äldre vill komma till rätta med vad bolaget anser vara en ”icke-ändamålsenlig åldersstruktur” på kabinpersonalen.

Diskrimineringslagen förbjuder åldersdiskriminering i arbetslivet. DO har begärt att AD ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur likabehandlingsdirektivet – som är grunden för det svenska förbudet mot åldersdiskriminering – ska tolkas.

Frågorna gäller bl.a. om uppsägningarna ska anses som direkt eller indirekt diskriminerande samt i vad mån lokala parter på arbetsmarknaden kan formulera egna socialpolitiska mål som skiljer sig från dem som lagstiftaren har gett uttryck för i LAS och diskrimineringslagen.

För ytterligare information ring DO: s presstjänst tfn 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.