Diskrimineringsombudsmannen

DO överklagar tingsrättens dom i Krokomfallet

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:34 CET

Diskrimineringsombudsmannen överklagar tingsrättens dom i målet Jovnevaeri sameby mot Krokoms kommun till hovrätten. DO vill att kommunen ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor per person till elva av samerna i byn.

DO anser att tingsrätten gjort en feltolkning av plan- och bygglagen (PBL) när den bedömde att det förhandsbesked om byggande som kommunen hade meddelat innebar att kommunen inte behövde inhämta samebyns åsikt i frågan om bygglov för fritidshusen. DO menar också att eftersom samebyn inte hörts i frågan om förhandsbesked, så kände byns medlemmar inte till byggplanerna och kunde därför inte överklaga förhandsbeskedet. Om samebyn hade hörts i bygglovsärendet hade den då kunnat överklaga förhandsbeskedet. Samebyns medlemmar har därför blivit missgynnade.

DO anser att Krokoms kommun borde få stå för en del av sina rättegångskostnader i tingsrätten. Skälet är att det är kommunens påstående om att samebyn inte skulle ha haft rätt till renbete på de aktuella tomtområdena, som ligger bakom en stor del av kostnaderna i målet.

DO efterlyser vägledande praxis från högre rätt i fråga om vad som är ett missgynnande enligt diskrimineringslagen.   

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.