Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer ägare till trafikskola för sexuella trakasserier

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 08:00 CET

En kvinna har anmält att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier och repressalier på den trafikskola där hon arbetade som receptionist. DO stämmer nu trafikskolan i Arbetsdomstolen och yrkar på att arbetsgivaren betalar 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan har blivit utsatt för sexuella trakasserier av sin chef i form av ovälkomna förslag och kommentarer samt oönskad fysisk beröring av sexuell natur vid flera tillfällen mellan maj och juli 2011. Trots att hon sagt ifrån har trakasserierna fortsatt.

Arbetsgivaren har även utsatt kvinnan för repressalier eftersom han avbröt hennes anställning när hon påtalade de sexuella trakasserierna för honom.

– Sexuella trakasserier är ett maktmissbruk från förövarens sida. Sexuella trakasserier kan också ses ur ett könsmaktsperspektiv och är därför en viktig jämställdhetsfråga. Skyddet mot repressalier är viktigt för att enskilda ska våga hävda sina rättigheter, säger Marie Nordström, processförande jurist vid DO.

DO stämmer idag trafikskolan i Arbetsdomstolen, AD, och yrkar att ägaren betalar 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Beloppet ska utgå både för de sexuella trakasserierna och för att arbetsgivaren brutit mot repressalieförbudet i diskrimineringslagen.

Fakta:

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen. Om en arbetsgivare eller någon som representerar arbetsgivaren utsätter medarbetare för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen.

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning från 2005 visade att 18,3 procent av kvinnorna och 5,7 procent av männen i Sverige blivit utsatta för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön i arbetslivet under det undersökta året. Trots att undersökningar visar att många arbetstagare känner sig utsatta för sexuella trakasserier, är det få som vågar anmäla.

I år har DO ett särskilt fokus på att motverka och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.

Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Därför infördes 2009 i den nya diskrimineringslagen påföljden diskrimineringsersättning, som ska ligga på en högre nivå och inte jämföras med skadestånden i brottsmål (prop. 2007/08:95 s.391). Diskrimineringsersättningen ska dels vara en ersättning för den kränkning den enskilde utsatts för och dels verka avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället.

För mer information kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710 eller gå in på http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.