Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer bostadsrättsförening som nekade romsk kvinna köpa lägenhet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:43 CET

Den romska kvinnan ville köpa en bostadsrättslägenhet i en HSB-förening i Haparanda till sig och sina tre barn. Men styrelsen sade nej och hänvisade till att medlemmarna inte ville har romer i föreningen. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO), bostadsrättsföreningen och yrkar på 100 000 kronor vardera till kvinnan och hennes tre barn.

Den romska kvinnan kom överens med säljaren om att hon skulle få köpa lägenheten. Men köpet förhindrades av bostadsrättsföreningens ordförande och vice ordförande som meddelade att ”inga romer får komma till vår bostadsrättsförening”.

Kvinnan anmälde till DO att hon kände sig diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. DO, anser att kvinnan och hennes barn utsatts för etnisk diskriminering när de inte blev antagna som medlemmar i föreningen och stämmer nu bostadsrättsföreningen till Haparanda tingsrätt.

– Det förekommer en tydlig diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, vilket är en av anledningarna till den etniska segregationen, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Den svenska majoritetsbefolkningen och personer med invandrarbakgrund lever idag i olika bostadsområden och boendeformer. Många grupper har svårt att göra boendekarriär, till exempel genom att köpa en bostadsrätt.

För ytterligare upplysningar kontakta processförande jurist Laine Strömgren, tfn 08- 120 20 767.

Bakgrund

Under det kommande året ska DO särskilt undersöka diskrimineringen på bostadsmarknaden, enligt ett regeringsuppdrag som myndigheten fått.

DO har under 2009 drivit ett antal fall till domstol som visar på diskriminerande strukturer som påverkar romers rätt till bostad. I många fall missgynnas gruppen därför att hyresvärdar eller styrelser i bostadsrättsföreningar har en negativ föreställning om romer som grupp, liksom i ovanstående fall.                       

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.