Diskrimineringsombudsmannen

DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 13:25 CET

DO vill att Arbetsdomstolen, AD, inhämtar ett förhandsbesked från EU-domstolen om hur förbudet mot åldersdiskriminering ska tillämpas när en lokal fackklubb och arbetsgivare kommer överens om att göra avsteg från turordningsreglerna i LAS.

I maj stämde DO flygbolaget SAS för åldersdiskriminering och LAS-brott sedan 25 personer anmält att de blivit uppsagda på grund av sin ålder. Målet rör hur EU-rättens förbud mot åldersdiskriminering ska tolkas i ett nationellt sammanhang.

– Eftersom förbudet mot åldersdiskriminering är så nytt behöver vi få ett vägledande avgörande från EU-domstolen i det här fallet, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Det var i april som SAS varslade 49 kabinanställda på grund av arbetsbrist. Samtliga varslade har fyllt eller ska fylla 60 år under uppsägningstiden.

Varslen grundades på en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Turlistan innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS. SAS har även förhandlat bort de uppsagdas förtursrätt till återanställning.

Enligt SAS var anledningen till att just denna grupp varslades att kabinpersonal som har fyllt 60 år har rätt att ta ut sin tjänstepension och att de därmed har sin försörjning tryggad. SAS hävdar att man genom uppsägningarna av äldre vill komma till rätta med vad bolaget anser vara en ”icke-ändamålsenlig åldersstruktur” på kabinpersonalen.

Sedan DO stämde SAS har ytterligare tio personer anmält flygbolaget för åldersdiskriminering. Merparten av anmälarna är kvinnor.

Diskrimineringslagen förbjuder åldersdiskriminering i arbetslivet. Undantag kan göras om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

DO vill nu att AD inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur det så kallade likabehandlingsdirektivet – som är grunden för det svenska förbudet mot åldersdiskriminering – ska tolkas.

Frågorna gäller bl.a. om uppsägningarna ska anses som direkt eller indirekt diskriminerande samt i vad mån lokala parter på arbetsmarknaden kan formulera egna socialpolitiska mål som skiljer sig från dem som lagstiftaren har gett uttryck för i LAS och diskrimineringslagen.

– Lagstiftaren har gett parterna möjlighet att göra avsteg från lagen om anställningsskydd genom att avtala fram egna turordningslistor, säger Katri Linna.

– Men fack och arbetsgivare är skyldiga att hålla sig inom lagens ramar. Därför är det viktigt att skapa tydlighet kring vilka gränser diskrimineringslagen sätter för parterna.

Frågeställningarna är inte unika för Sverige. På senare tid har framförallt tyska domstolar begärt att EU-domstolen ska svara på liknande frågor om hur likabehandlingsdirektivet ska tolkas. Bl.a. pågår ett tyskt mål om tvångspensionering av 60-åriga piloter.

För ytterligare information, kontakta DO:s presstjänst: 08-120 20 710.

Läs DO:s inlaga till AD på www.do.se

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.