Länsstyrelsen i Östergötlands län

Döda träd en tillgång i nytt naturreservat

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:12 CET

Susehålsravinen i Ydre kommun är en utmärkt boplats för mossor, lavar och svampar. Det fuktiga klimatet tillsammans med många döda och gamla träd gör det här skogsområdet värdefullt. Därför har Länsstyrelsen Östergötland bestämt att ravinen ska bli ett naturreservat.

Området är drygt trettio hektar stort och utgörs av skogen i och kring den djupt nedskurna Susehålsbäcken. Skogen domineras av gran men i de högt liggande delarna finns tallar. De gamla barrträden, kring 120-140 år, finns kvar tack vare ett försiktigt skogsbruk samt att skogen delvis använts för bete så sent som på 1940-talet.

- Att bilda reservat är viktigt för att säkra olika delar av Östergötlands naturtyper, säger länsråd Magnus Holgersson. Det här nya reservatet är ett led i att uppfylla miljömålen som rör skog och vattendrag.

Det fuktiga området i reservatet gynnar mossor, lavar och svampar. Exempelvis finns här vedtrappmossa, lunglav och gränsticka. Sammanlagt är nio nationellt rödlistade arter funna i området. I ravinens botten är växtligheten rik på örter som blåsippa och gullpudra. Där växer även den sällsynta skogssvingeln. I den skuggiga, slingrande bäcken finns goda lekbottnar och fina uppväxtområden för Silveråns öring.

- Susehålsravinen är en av de biologiskt finaste ravinskogarna i Östergötland, säger biolog Annika Forsslund. En av områdets specialiteter är de döda träd som till stor del ligger i vatten. De skapar livsmiljöer för exklusiva mossor. Här trivs också en mängd småkryp som blir till föda för fisk som till exempel öring.

För friluftslivet är naturreservatet biologiskt och geologiskt intressant. Området är dock relativt litet och på sina ställen mycket svårframkomligt på grund av mängden döda träd och topografin. Natureservatet ingår till största del i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

För mer information kontakta:
Biolog Annika Forsslund, tfn 013- 19 65 19