Statistiska centralbyrån, SCB

Doktorander och examina i högskolan på forskarnivå 2010: Flest doktorander inom teknik och medicin

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 09:45 CEST

År 2010 började cirka 3 500 personer att doktorera. De överlägset största ämnesområdena att doktorera inom är teknik och medicin. Ny statistik från Högskoleverket och SCB visar också att doktoranderna tar sin doktorsexamen allt snabbare.

Förra året gick 3 470 personer vidare till forskarstudier, vilket är i stort sett samma antal som året innan. De kvinnliga doktorandnybörjarna är något färre jämfört med året innan, samtidigt som antalet män ökar något. Könsfördelningen är ändå relativt jämn, 47 procent kvinnor och 53 procent män. Nästan en tredjedel av doktorandnybörjarna, 1 050 personer, studerar inom teknikvetenskap följt av medicin med 970 nybörjare. Mer än hälften som påbörjar forskarstudier finns inom dessa två områden. Därefter följer ämnesområdena naturvetenskap och samhällsvetenskap, som förra året hade drygt 400 nya doktorander vardera.

Lunds universitet och Karolinska institutet har flest nya doktorander
Drygt 500 personer började doktorera vid Lunds universitet 2010. Det var flest bland de 20 lärosäten som erbjuder utbildning på forskarnivå. Därefter följer Karolinska institutet och KTH, med 440 respektive 410 nybörjare. Vid KTH ökade antalet mest jämfört med året innan, med 80 nya doktorander. Den största procentuella ökningen, 56 procent, stod däremot Handelshögskolan i Stockholm för, där antalet ökade från 16 till 25. Den största minskningen, procentuellt sett, var vid Karlstads universitet, från 51 till 19 nybörjare.

Doktoranderna når fram till doktorsexamen i allt snabbare takt
Medianåldern för att börja doktorera är 29 år och medianåldern för att ta ut sin doktorsexamen är 35 år. Andelen doktorander som tar sin doktorsexamen inom fem år har ökat stort under de senaste 25 åren. Numera examineras nästan hälften inom fem år – bland nybörjarna 1980 var den andelen endast 18 procent.

Var tredje doktorandnybörjare är utländsk
Drygt en tredjedel av det totala antalet nybörjare 2010 utgjordes av utländska doktorander. Även bland de utländska doktoranderna dominerar teknikområdet – nästan 500 av de 1 200 nya utländska nybörjarna finns inom teknikvetenskap. Vid KTH och Blekinge tekniska högskola utgör de utländska doktorandnybörjarna ungefär 60 procent av samtliga nya doktorander. Könsfördelningen bland de utländska doktorandnybörjarna är ojämn, 61 procent män och 39 procent kvinnor.

Antal doktorandnybörjare efter universitet/högskola och kön 2010


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50

Förfrågningar
Helen Dryler
Tfn 08-563 087 78
E-post fornamn.efternamn@hsv.seProducent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar
Harald Theorin
Tfn 019-17 69 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.