Granskningsnämnden för radio och TV

Dokument inifrån om ett läkemedel fällt för

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 10:18 CEST

Granskningsnämnden fällde SVT för partiskhet i programmet Dokument inifrån om läkemedlet Genotropin. Programmet handlade om tillverkningen av tillväxthormonet Genotropin vid
Pharmacias AB:s anläggning i Strängnäs och den kontroll av tillverkningsprocessen och anläggningen som utövas av det svenska Läkemedelsverket och Food and Drug Administration (FDA) i USA. I programmet intervjuades Pharmacias VD, Läkemedelsverkets chefsinspektör och en företrädare för FDA
samt två läkare. Programmet innehöll även några reportage med patienter som använder läkemedlet. I programmet framfördes kritik på en rad punkter mot tillverkningsprocessen. Det gällde påståenden om fusk, brister i datorsystemen, hygienen och förekomsten av rost i anläggningens rör m.m.

Pharmacia AB anmälde programmet och ansåg att programmet var partiskt och osakligt. Sammanfattningsvis ansåg Pharmacia att det i programmet lämnades ett antal oriktiga uppgifter varav flera fått stå oemotsagda därför att Pharmacia inte beretts tillfälle till bemötande.

Vid sin bedömning framhöll Granskningsnämnden att programmet stod i god överensstämmelse med SVT:s skyldighet att stimulera till debatt och att kritiskt
granska bl.a. företag. Nämnden konstaterade också att Pharmacias VD medverkade i programmet och att han fick bemöta en del av den kritik som framfördes. I flera fall fick bolagets VD dock inte bemöta eller kommentera kritiken och Granskningsnämnden fann därför att programmet i flera avseende stred mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Vid prövningen i ärendet aktualiseras bestämmelsen i 6 § i SVT:s sändningstillstånd att programverksamheten skall bedrivas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att det
skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Granskningsnämndens praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet i fall där allvarlig kritik framförs mot en klart utpekad part innebär att den kritiserade parten skall beredas tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag.

Handläggare: Hack Kampmann, telefon 08-606 79 79

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se