HQ Bank

Dom i kammarrätten: HQ AB tillerkänns inte talerätt mot Finansinspektionens beslut

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:43 CET

HQ AB anslöt den 3 september 2010 till HQ Bank AB:s tidigare ingivna överklagande av Finansinspektionens beslut. Förvaltningsrätten beslutade den 13 september att HQ AB inte hade talerätt mot Finansinspektionens beslut. Beslutet överklagades till kammarrätten.

I en dom som HQ AB fick del av idag har kammarrätten avslagit HQ AB:s överklagande vilket innebär att HQ AB inte tillerkändes talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla HQ Banks tillstånd.

Kammarrätten har i domen anfört att avgörande för huruvida talerätt föreligger normalt bör vara förhållandena vid målets prövning, men att det i vissa fall även kan vara förhållandena när målet kom in, trots att dessa senare ändrats och att de omständigheter som grundat talerätt upphört. Eftersom HQ AB varken var ägare till banken vid tidpunkten för överklagandet eller vid rättens prövning av målet, skall bedömningen av om talerätt föreligger avgöras utifrån HQ AB:s ställning som tidigare ägare av banken. Kammarrätten uttalar härvid att det organisatoriska och ekonomiska sambandet mellan HQ AB och banken som förelåg innan försäljningen saknar självständig betydelse.

Kammarrätten anser inte att HQ AB drabbats direkt av Finansinspektionens beslut även om den skada som HQ AB lidit kan ses som en direkt följd av beslutet. Kammarrätten anför i domen att Finansinspektionen endast haft att beakta förhållandena inom banken. Vid Finansinspektionens bedömning av de påstådda bristerna och val av sanktion har således inte HQ AB:s intressen eller risk för skada kunnat beaktas. Kammarrätten uttalar därför att det anförda talar emot att HQ AB haft talerätt ens om kammarrätten till grund för prövningen lagt förhållandena vid bankens överklagande. Kammarrätten uttalar att efter överlåtelsen skulle HQ AB:s talerätt endast kunna grundas på det allmänna intresset av att få Finansinspektionens beslut överprövat och att sådant intresse inte grundar talerätt.

HQ AB analyserar för närvarande domen för att ta ställning till om den skall överklagas.

Det krävs att Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att målet skall tas upp till prövning.

Frågor besvaras av Lennart Svensson, VD, tel 070-547 51 21.

Styrelsen i HQ AB (publ)