Nyköpings kommun

Dragracing utreds vid Björshult

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 16:58 CET

Nyköpings kommun tar under vintern fram ett planprogram för Björshult som ska ge
förslag på hur området kan utvecklas. Bland annat utreds förutsättningarna för en dragracingbana.
Idag rymmer området kommunal renhållningsanläggning, brandövningsplats, bilskrotningsfirmor,
en tipp för överskottsmassor samt en folkracebana. Det präglas därför av
mycket transporter och buller. Förslaget om en bullerskyddad dragracingbana kom från
föreningen Nyköpings motorpark (f d SHRA Nyköping) redan 2007.

Sedan den första idén för två år sedan har fler behov kommit fram för området. Därför
samordnas nu utredningen om dragracingbanan med övriga utvecklingsidéer som
Nyköpings kommun har. Planprogrammet ska samordna utvecklingsförslagen, till exempel
nya industritomter och utökning av renhållningen. I programmet utreds också vilka
förutsättningar som finns för Nyköpings Motorpark att använda mark vid Björshult.

- Initiativet från Nyköpings Motorpark är bra för de många motorkunniga och intresserade
i Nyköping, säger Jan Carle.

Ett första förslag till planprogram väntas vara klart till våren. Förslaget skickas då ut för
samråd till berörda fastighetsägare och visas även på Culturum och i Stadshuset. Under
samrådstiden finns möjlighet att lämna in synpunkter på planprogrammets utformning.
Kommunen kommer också att bjuda in till samrådsmöte för allmänheten.

– Allmänhetens och de närboendes synpunkter blir viktiga i sammanhanget och vi strävar
efter att utveckla området i dialog med alla berörda, säger Jan Carle.

Mer information
Henrik Haugness, planeringschef
0155-24 89 91