Edsbergs-Kuriren

Dramatisk nomineringsstämma i Centerpartiet i Sollentuna

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2010 22:29 CET

Pressmeddelande från Centerpartiet i Sollentuna 28 februari 2010

 

Dramatisk nomineringsstämma i Centerpartiet i Sollentuna

 

Centerpartiet i Sollentuna hade söndagen den 28 februari sin årsstämma såväl som sin nomineringsstämma inför valet hösten 2010.

Förutom de vanliga årsstämmebesluten med rapporter från verksamheten och godkännande av revisionsberättelse och av budget för innevarande år etc. företogs val av ny styrelse för Centerpartiets kommunkrets i Sollentuna.

De främsta nyheterna i valberedningens förslag var dels att hittillsvarande ordföranden, tillika gruppledaren i kommunfullmäktige, Carina Lundgren, avsagt sig återval till ordförande av hälsoskäl. Dels att två yngre sedan förra valet tillkomna partimedlemmar, Lars Kallander och Niklas Gustafsson, föreslogs komma in i styrelsen.

Till ny ordförande valdes Ulf Brangenfeldt, tidigare vice ordförande i styrelsen, som sedan i oktober tjänstgjort som ordförande.

Till styrelseledamöter valdes följande (i bokstavsordning): Diana Aftén, Allan Blomquist, Margareta Cantell, Lars Kallander, Torbjörn Norling och Eva Wenker.

Till ersättare i styrelsen valdes Mahmut Celik, Niklas Gustafsson och Mikael Castanius.

Till revisorer omvaldes som ordinarie Christer Östregård och Arne Westling, och som ersättare Göran Eidenert och Willy Lundgren.

På partiets nomineringsstämma som följde efter en kort paus skulle man dels bestämma angående det lokala valprogrammet för partiet i Sollentuna, dels göra en slutlig nominering av kandidater på valsedeln.

Före detta senare måste man emellertid fastställa röstlängden och det skulle kontrolleras att alla som hade skrivit på närvarolistan också var medlemmar. Då framfördes av en av det lokala partiets uppburna veteraner, Wilhelm von Essen, att ett antal ungdomar den senaste veckan, efter ett stort allmänt ungdomsmöte i kommunen, försökt att ansluta sig till partiets ungdomsförbund, vilket om medlemskap hade uppnåtts skulle ha berättigat dem till att rösta på mötet. De hade fått besked om att de kunde ansluta sig till CUF via ett SMS-meddelande.

Detta hade emellertid misslyckats på grund av ett ”kodfel”. På CUF:s centralkansli hade man erkänt att man hade problem med sin datorverksamhet, men att detta skulle bli avklarat till på måndag, den 1 mars, dvs. efter det att beslut tagits om nomineringarna. Inte heller hade tre ungdomar, närvarande på mötet fått ansluta sig, enligt beslut av stämman.

Då föreslog en medlem att man skulle bordlägga nomineringsstämman och skjuta på dess fortsättning en vecka. Mötesordföranden, Mikael Castanius, ställde detta förslag till stämmans medlemmar, men fann efter ja- och nej-rop att en bordläggning avslogs.

Mötesordföranden noterade emellertid att det tydligen bland vissa ungdomar fanns ett starkt intresse för att vilja påverka partipolitiken och sätta ungdomsproblemen mer i centrum. Han föreslog att detta skulle skriftligen framhållas för den nya styrelsen. Han framhöll att ungdomar och andra skulle framföra sina förslag till partiets politiske sekreterare, Fredrik Jöngren, på hans plats i kommunledningens lokaler.

Så startade nomineringen. Med acklamation valdes Carina Lundgren till att vara första namn på Centerpartiets valsedel i kommunvalet i Sollentuna 2010.

När så turen kom till andra namnet var nomineringskommitténs förslag att välja Ulf Brangenfeldt. Mot detta invände förre ordföranden i kommunkretsen, Göran Eidenert, att Anna von Essen, efter att dels ha varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden och nu var ordförande i integrations- och demokratinämnden, borde få stå som andra namn, vilket hon gjorde vid valet 2006.

Efter sedvanlig muntlig omröstning begärdes votering. Den utföll så att Ulf Brangenfeldt fick 18 röster och Anna von Essen 10 röster.

Som tredje namn var Anna Myrhed föreslagen. Då föreslog Eidenert återigen Anna von Essen. Efter votering visade det sig att Anna Myrhed hade fått 20 röster och Anna von Essen sju.

Efter detta resultat reste sig Anna von Essen och hennes far, Wilhelm von Essen, tillsammans med ett par andra och lämnade lokalen.

Resten av omröstningen ägde rum utan ändring förutom att valberedningens tillika nomineringskommitténs ordförande Kerstin Myrehed övertalades att gå in på näst sista platsen på valsedeln.

De som sedan valdes blev, i denna ordning, Eva Wenker, Niklas Gustafsson, Allan Blomquist, Lars Kallander, Mahmut Celik, Torbjörn Norling, Diana Aftén, Margareta Cantell, Marie Johansson Imre, Arne Westling, Bengt Nilsson, Herman Gyllenhaal, Mikael Frost, Martin Imre, Kerstin Myrehed och Christer Östregård.

                                                                                                                                                                

Herman Gyllenhaal, av stämman utsedd pressreferent  

Telefon: 08-92 95 70

Adress: Ribbings väg 6 A, 1 tr., 192 52 SOLLENTUNA