Länsstyrelsen i Kronobergs län

​Drastiskt minskad fodermängd för älg och rådjur

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 08:32 CEST

Efter stormen Gudrun år 2005 har ungskogen i Kronobergs län tiodubblats, vilket under många år har resulterat i en mycket god tillgång till foder. Dessa ungskogar börjar nu växa upp och konsekvensen blir att tillgången till foder för älg och rådjur nu snabbt försämras. Vi ser också att det finns stora betesskador på tall, rönn, sälg, asp och ek.

Ytterligare en utmaning som förstärker den minskade fodermängdsproblematiken är att Kronobergs län nu också står inför att skogsbruket måste anpassas till det förändrade klimatet med högre temperaturer. Nya situationer som exempelvis sommartorka och minskad tjäle kräver nya sätt att hantera skogsbruk. Det är också angeläget att det verkligen planteras tall på tallmark, där granen inte passar. Med ett förändrat klimat så blir detta ännu viktigare.

– I stora delar av Kronobergs län minskar arealerna ungskog med mer än 80 procent. Minskningen av foderarealerna är alarmerande, eftersom det redan idag är ett hårt betestryck, framförallt på tall. I Kronobergs län är mer än varannan ung tallstam skadad av viltbete. På närmare 90 procent av all skogsmark i Kronobergs län kommer det inte heller upp nya träd av rönn, sälg, asp och ek, som är attraktivt som föda för klövviltet. För att anpassa klövviltstammarna till den minskade fodertillgången krävs kraftfulla åtgärder i samförstånd mellan jägare och skogsbruk. Det måste sättas betydligt mer tall samtidigt som älg- och rådjursstammarna måste minska, säger Jerker Bergdahl, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har tagit fram en karta som visar på skillnaden i avverkad areal 2002-2011 jämfört 2006-2015. Den bygger på tolkning av satellitbilder. Metoden var under åren 2002 till 2004 ofullständig, vilket innebär att den avverkade arealen är underskattad dessa år. Kartan finns med som en bilaga.

– Skogsbruket är en betydande del av vårt läns näring och för att minska obalansen i skogsbruket som det höga betestrycket ger måste vi nu agera. Att vi träffas här idag för att diskutera är angeläget. Vi vill med dagens strategiska samtal väcka frågan, öka kunskapen och öppna upp för en dialog om problematiken. Jag ser det också som oerhört viktigt att vi väver in den anpassning av skogsbruket som måste ske till ett förändrat klimat. Vi har i dagarna antagit en Regional handlingsplan för klimatanpassning i vårt län och nyckeln för att vi nu ska kunna förändra är att vi olika aktörer nu arbetar tillsammans, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.


Välkommen att vara med under det strategiska samtalet idag den 4 april
mellan kl. 17.00–20.00 på Residenset i Växjö.

Mer information
Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, 010 223 74 02
Jerker Bergdahl, distriktschef Skogsstyrelsen, 0470 72 61 38
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036 35 93 30

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se