DreamHack AB

DreamHack omorganiserar

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2014 15:34 CET

Från och med 24 oktober 2014 tillträder Marcus Lindmark  som VD på DreamHack AB. Marcus började jobba heltid på DreamHack 2007 då han rekryterades från DreamHack Crew. Marcus Lindmark har sedan dess varit en central del av bolaget. Marcus har med sina år på DreamHack en djupgående kännedom om samtliga DreamHacks verksamhetsområden och kommer med sina nya arbetsuppgifter leda företaget in en mycket spännande och expansiv period.

Marcus efterträder Robert Ohlén som har varit VD på DreamHack sedan 2011. Vi vill passa på att tacka Robert för den tid som vi haft tillsammans och önskar Robert lycka till i framtiden.

I samband med bytet av VD så gör DreamHack även en omorganisation, där en ny ledningsgrupp bildas med Marcus Lindmark (VD), Stefan Magnusson (Vice president) och Tomas Lyckedal (Affärsutvecklare). Tomas har jobbat på Dreamhack i 5 år och har tidigare varit Head of eSports, han kommer även fortsättningsvis vara DreamHack’s talesperson i esportfrågor och vara med att utveckla esporten inom företaget.

Vi vill även passa på att välkomna Bas Bruinekool kommer att jobba som Technical Producer och TOM med DreamHacks alla medieproduktioner. Vi har sedan tidigare anställt Kimberley Åhage, Pontus Rundqvist och Martin Edsman på projektbasis. Kimberley kommer att utveckla DreamHacks satsning på cosplay-aktiviteter, Pontus kommer att jobba med DreamHackathon och Martin Edsman stärker upp som producent i vårt produktionsteam.

DreamHack kommer under hösten att flytta in i nya lokaler vid Telefonplan i Stockholm och vi ser fram emot att önska båda nya och gamla kunder välkomna till DreamHacks nya huvudkontor.

Under helgen har det spekulerats vilt om orsaken till att Robert lämnar som VD på DreamHack. Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna:

Pågår det en intern maktkamp på DreamHack?
Nej! Det dagliga arbetet på DreamHack mellan ägare, ledning, anställda, styrelse och crew har fungerat utmärkt. Planen för hur DreamHack ska ledas och utvecklas är glasklar och det råder inga meningsskiljaktigheter mellan ägare, ledning, anställda och styrelse runt detta.

Har Robert utsatts för en kupp?
Nej. Hela styrelsen och ledningsgruppen inom företaget var eniga om beslutet efter en process som tagit flera månader. Det är inget beslut som har tagits förhastat, över en natt eller under kuppliknande omständigheter.

Varför avsätter styrelsen Robert som VD på DreamHack?
I slutändan handlar det om att förtroendet för Robert Ohlén som VD för DreamHack saknades. DreamHack har med Robert som VD utvecklats enormt och vi är övertygade att för att fortsätta samma resa så behövdes det göras strukturella förändringar. Dessa förändringar har nu startat.

Kommer fler anställda att lämna DreamHack?
Nej. Det finns ingen annan på DreamHack som har sagt upp sig eller lämnat sina uppdrag i samband med detta. Däremot rekryterar vi flera nya personer för att förstärka organisationen.

Kommer DreamHack sluta med aktivitet X eller att arrangera tävlingar i spel X nu?
DreamHacks VD har aldrig varit en avgörande del i processen när det gäller val av spel, eller esportstrategin. Inte heller i framtiden kommer så vara fallet. Utvecklingen av innehållet på DreamHack hanteras av projektledare i samråd med ledning, crew och även i samråd med konsulter.

Ytterligare frågor besvaras via e-post eller telefon  av Fredrik Nyström, pressansvarig enligt kontaktuppgifter nedan.

OM DREAMHACK
DreamHack är världens största datorfestival. DreamHacks kärna och ursprung är LAN-partyt, med de två stora festivalerna DreamHack Summer i juni och DreamHack Winter i november. Evenemangen är en platform för esport, kunskap, kreativa tävlingar, musikartister som uppträder, föreläsningar av spelutvecklare, Internet & spelkultur, cosplay, mässan DreamExpo och mycket mycket mer. DreamHack är också ett produktionsbolag med fokus på gaming, esport, musik och arenaproduktioner för TV både traditionell och via Internet.

Under 2013 hade DreamHack över 73,000 besökare på sina evenemang och drygt 10 miljoner unika tittare som följde livesändningarna på nätet. Mer information finns på www.dreamhack.se

KONTAKT
Press
Fredrik Nyström
fredrik.nystrom@dreamhack.se
+46 70 800 13 36

-- ENGLISH VERSION --

DreamHack announce internal re-organization
Starting October 24th, Marcus Lindmark will be the new CEO of DreamHack AB.
Marcus started to work fulltime at DreamHack in 2007 and has before that been part of the DreamHack Crew. Marcus has huge experience in all DreamHack’s fields of operation and will lead this company in an exciting and expansive period of time.

Marcus will take the CEO position after Robert Ohlén who has led the company since 2011, and has had a fantastic journey with DreamHack. We would like to take the opportunity to thank Robert for the time and wish him the very best in the future.

In connection to the appointment of the new CEO, DreamHack is also re-organizing the leadership structure within DreamHack. A new management team including Marcus Lindmark (CEO), Stefan Magnusson (Vice President) and Tomas Lyckedal (Business Development) will drive the company’s direction. Tomas has worked with DreamHack since 5 years back and has held the position of ‘Head of eSports’ earlier, and he will carry on to be the spokesperson in esports related matters and develop the eSports side of things within the company.

We also want to welcome Bas Bruinekool to DreamHack as he joins as Technical Producer and TOM for DreamHack’s media productions. In reference to that, we have earlier recruited Kimberly Åhage, Pontus Rundqvist and Martin Edsman on a project basis to DreamHack AB. Kimberley will lead and develop DreamHack’s cosplay activities, Pontus is working with the DreamHackthon project and Martin is joining as Producer for our media production team.

DreamHack will also move to a new office space during the Autumn and we wish both new and old customers welcome to DreamHack’s new Headquarters in Telefonplan in Stockholm.

After the news reached the internet that Robert is leaving DreamHack we realised that people have many questions and speculations about the development. Here’s some answers on some frequently asked questions:

Is there an internal power struggle within DreamHack?
No. The daily operation at DreamHack between owners, management, employees, the board and our crew is working all fine. The plan how DreamHack should be led and developed is crystal clear and there’s no internal conflict between owners, leadership, employees and the board about this.

Has Robert been the subject of a Coup d'état?
No, this has been a long process in which over the past months the board and leadership within DreamHack has unanimously seen a need for change within the leadership of the company and communicated with Robert, it has not been something that has happened suddenly or overnight.

Why is the board relieving Robert as CEO at DreamHack?
At the end of the day its about the faith and confidence internally for Robert Ohlén as CEO was missing. DreamHack has had great development and growth with Robert as CEO but we’re sure that in order to continue development we needed these structural changes that have now happened.

Will more employees leave DreamHack?
No. No other staff at DreamHack have given notice to leave or been given notice of dismissal. Instead we have recruited fresh blood and new staff to strengthen our organisation.

Will DreamHack stop with activity X or arrange competition in game X now?
DreamHack’s CEO has never been an essential part of the process when it comes to game selections and those kind of questions. It will not be that way in the future either. Development of content and eSports is done by project leaders in discussion with the management team, crew and sometimes consultants.

ABOUT DREAMHACK
DreamHack is the world's largest computer festival. DreamHack's core, and origin is the LAN party, with the two major festivals DreamHack Summer in June and DreamHack Winter in November. The events are a platform for eSport, knowledge and creative competitions, music acts, lectures by game developers, Internet & game culture, cosplay, the fair DreamExpo and much much more. DreamHack is also a production company with a focus on gaming, esports, music and arena productions for both traditional TV and the Internet.

During 2013 DreamHack had over 73,000 visitors to its events and more than 10 million unique viewers who followed the live broadcast online. More information is available on www.dreamhack.se

CONTACT
Press
Fredrik Nyström
fredrik.nystrom@dreamhack.se
+46 70 800 13 36