Sportfiskarna

Drivgarnsfisket i Östersjön förbjuds?

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 11:56 CEST

För att komma till rätta med problemen med bifångster av bland annat tumlare i Östersjön föreslår nu EU-kommissionen en omedelbar begränsning av nätlängden vid drivgarnfiske till 2,5 km per båt. Från och med 2007 föreslås drivgarnsfisket bli helt förbjudet. Östersjön har under ett antal år varit undantaget från den regel som i övriga hav begränsar den maximala nätlängden till 2,5 km per båt.

– Idag är det tillåtet att fiska med en nätlängd på 21 km per båt i Östersjön! Sportfiskarna har, tillsammans med forskare och andra miljöorganisationer, år efter år påpekat och varnat för att drivgarnen hotar överlevnaden hos stammar av tumlare och vildlax i Östersjön säger Joakim Ollén, Ordförande Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Även sälar och fåglar går drunkningsdöden till mötes i dessa nät. Vi ser mycket positivt på att man äntligen agerar för att stoppa dessa långa drivgarn.

Drivgarnen är också den fiskemetod som hittills har tagit de största fångsterna av lax i Östersjön. De vilda laxbestånden klassas fortfarande som hotade och drivgarnen har en starkt negativ påverkan på bestånden. Ca 2/3 av den utvandrande laxsmolten utgörs av honor. Bland de återvändande laxarna är endast 1/3 honor. De stannar längre i Östersjön för tillväxt och fastnar därmed i större utsträckning i näten.

- Äntligen har vi fått gehör för våra krav och vi hoppas verkligen att den svenska regeringen och jordbruksministern tar sitt ansvar i denna fråga fortsätter Joakim Ollén. Ett hållbart fiske kan bara ske effektivt där varje laxstam skattas utifrån bärighet, d v s med ett biologiskt riktigt reglerat fiske vid kusten och i älvarna.

Sportfiskarna ser också en mycket stor potential för en utveckling av fisketurismen längs älvdalarna, fram för allt i norrland. Genom ekonomiska studier vet vi att minst 200 årsarbetstillfällen kan skapas kring laxfisketurism om laxstammarna nyttjas väl. Blandbeståndsfisket bromsar en mycket viktig utveckling av sportfisketurism.

– Älvar i Norge och Ryssland, men även svenska Mörrumsån med en beräknad omsättning på 50 miljoner kr, visar att en sportfiskefångad lax betingar ett 10 gånger högre värde per kg än en yrkesfiskefångad lax. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Idag förvaltas inte laxen på bästa sätt vare sig ur ett biologiskt eller samhällsekonomiskt perspektiv. Ett förbud mot drivgarnsfisket är ett viktigt steg i rätt riktning avslutar Joakim Ollén.

Beslut i kommissionen förväntas vid årsskiftet 03/04.
Sportfiskarnas yttrande i frågan finns att läsa på www.sportfiskarna.se

Kontaktperson:
Elisabeth Wiklund
E-post: elisabeth.wiklund@sportfiskarna.se