Drott AB

Drott säljer 27 Göteborgsfastigheter för 1 420 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:03 CEST

Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning för den
kommersiella verksamheten som innebär en fokusering på kommersiella
fastigheter i Stockholm.

Portföljen omfattar 27 fastigheter - varav 3 tomträtter - med en
uthyrbar yta om 118 400 kvm (inkl 3 400 kvm bostadsyta).
Uthyrningsgraden är 90 procent. Löpande kontrakt ger en årshyra om 131
Mkr och ett driftsöverskott om 84 Mkr.
Försäljningen sker i bolagsform med frånträde och full likvid per 2003-
12-30. Köpare är Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ), ett börsnoterat
fastighetsbolag med bas i Göteborg.
Effekter för Drott
Försäljningspriset uppgår till 1 420 Mkr. Per 2002-12-31 genomfördes en
oberoende extern marknadsvärdering av Drotts fastighetsbestånd.
Marknadsvärdet på de nu sålda fastigheterna uppskattades då till 1 473
Mkr.
Redovisningsmässigt innebär affären en försäljningsvinst om 165 Mkr, som
löper på kvartal IV. Reservering om cirka 20 Mkr, för bedömda framtida
kostnader med anledning av affären, är beaktade i
försäljningsresultatet.
Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med
cirka 425 Mkr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på
mellanskillnaden bedöms uppgå till cirka 25 Mkr. Befintliga
underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen.
Affären reducerar initialt koncernens årskassaflöde med cirka 40 Mkr.


Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas
omgående.
Catella Corporate Finance har agerat som Drotts rådgivare i
försäljningsprocessen.

Drott AB (publ)

Ytterligare information:
Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10

Drottkoncernen är under uppdelning i två fokuserade börsbolag. Vid
bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till styrelsens förslag om
utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott - ett aktivt, renodlat
bostadsbolag i cirka tio svenska tillväxtområden. Samtidigt föreslås
nuvarande Drott namnändra till Fabege AB - ett aktivt, renodlat
kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm.