Drott AB

Drott säljer 31 Stockholmsfastigheter för 5,0 Mdr

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 09:44 CEST

Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning, som innebär högre omsättningshastighet i portföljen samt försäljning av fastigheter där inga ytterligare åtgärder eller andra faktorer bedöms kunna medverka till att kassaflödet kan utökas och värde skapas.

Portföljen
Portföljen omfattar 31 fastigheter - varav 10 tomträtter - med en uthyrbar yta om 280 000 kvm (inkl 7 000 kvm bostadsyta).

Största enskilda objekt är Arenan 2, 3, 6 och 8 vid Globen samt Isafjord 2 i Kista. Därutöver ingår bl a Duvan 6, Oxen Mindre 33 och Ynglingen 10 i Stockholms innerstad.

Löpande årshyra uppgår till 505 Mkr. Uthyrningsgraden (löpande kontrakt) i portföljen uppgår till 91,5 procent.

Köpare
Köpare är Whitehall med bedömt tillträde per 2003-09-01. Whitehall är en öppen fastighetsfond som förvaltas av Goldman Sachs.

Effekter för Drott
Försäljningen sker i bolagsform med ett underliggande transaktionspris uppgående till 5,2 Mdr. Tidpunkt för ekonomiskt frånträde är 2003-07-01. Likvid erhålls stegvis under 2003 förutom en reversfordran om 400 Mkr som löper över 5 år till 6 procent nominell ränta. Efter nedjustering för dels villkoren på reversfordran och dels tidsförskjutningen i betalningen motsvarar försäljningspriset för fastigheterna 5,0 Mdr, vilket är cirka 7 procent lägre än marknadsvärdering per 2002-12-31.

Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med cirka 1,3 Mdr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på mellanskillnaden bedöms i affären understiga 10 procent. Någon inkomstskatt utgår ej. Befintliga underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen.

Försäljningspriset om 5,0 Mdr innebär en redovisningsmässig försäljnings-förlust om cirka 150 Mkr som kommer att belasta kvartal III. Reservering om 75 Mkr för bedömda framtida kostnader med anledning av affären är beaktade i resultatet.

Baserat på driftsöverskott i löpande kontrakt motsvarar försäljningspriset en direktavkastning om 7,0 procent. Affären reducerar initialt koncernens kassaflöde före skatt på årsbasis med cirka 125 Mkr.

Affären förutsätter MBL-förhandlingar, vilka kommer att inledas omgående.

Catella Corporate Finance har agerat som rådgivare till Drott i samband med affären.

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10

Drott är under uppdelning i två fokuserade börsbolag:
Vid bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till ett förslag om utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott, som blir ett aktivt, renodlat bostadsbolag i tillväxtregioner
Nuvarande Drott namnändrar till Fabege och blir ett aktivt, renodlat kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm.