Drott AB

Drott säljer sju Uppsalafastigheter för 500 Mkr

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2003 15:12 CET

Försäljningen är ett led i Drotts nya strategiska inriktning för den
kommersiella verksamheten som innebär en fokusering på kommersiella
fastigheter i Stockholm.

Portföljen omfattar 7 fastigheter med en uthyrbar yta om 49 424 kvm
(exkl 1 000 kvm garageyta).

Uthyrningsgraden är 93 procent. Löpande kontrakt ger en årshyra om 51
Mkr och ett driftsöverskott om 31 Mkr för 2003.

Försäljningen sker i bolagsform med frånträde och full likvid per 2003-
12-31. Köpare är Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ), ett onoterat
fastighetsbolag med säte i Sundsvall.

Effekter för Drott
Försäljningspriset uppgår till 500 Mkr. Per 2002-12-31 genomfördes en
oberoende extern marknadsvärdering av Drotts fastighetsbestånd.
Marknadsvärdet på de nu sålda fastigheterna uppskattades då till 477
Mkr.

Redovisningsmässigt innebär affären en försäljningsvinst om 70 Mkr, som
löper på kvartal IV.

Skattemässigt restvärde i portföljen understiger försäljningspriset med
cirka 140 Mkr. Den likvidmässiga belastningen beräknat på
mellanskillnaden bedöms uppgå till cirka 10 Mkr. Befintliga
underskottsavdrag påverkas inte av försäljningen.

Affären reducerar initialt koncernens årskassaflöde före skatt med cirka
15 Mkr.


Efter affären är Drotts fastighetsbestånd i Uppsala koncentrerat till
bostadsfastigheter (972 lägenheter).

Drott AB (publ)

Ytterligare information: Anders Böös, VD, tfn 08-769 30 10Fastighetsförteckning

Område Sålda Adress Uthyrbar - varav
fastigheter yta exkl bostäder
garage
Boländerna Boländarna 12:1 Danmarksgatan 24 6 513
Boländerna Boländarna 33:2 Kungsängsvägen 19-31 18 030
City Dragarbrunn 18:1 Gamla Torget 3 1 448
City Dragarbrunn 20:3 Vaksalagatan 8 3 690 63
City Fjärdringen 10:6 S:t Johannesgatan 4-6 2 495
City Fjädringen 26:1 Drottninggatan 3 2 292
Kungsängen Kungsängen 37:13 Kungsgatan 107-115 14 956
49 424 63Drottkoncernen är under uppdelning i två fokuserade börsbolag. Vid
bolagsstämman 2004 tar aktieägarna ställning till styrelsens förslag om
utdelning av Bostadsaktiebolaget Drott - ett aktivt, renodlat
bostadsbolag i cirka tio svenska tillväxtområden. Samtidigt föreslås
nuvarande Drott namnändra till Fabege AB - ett aktivt, renodlat
kommersiellt fastighetsbolag med fokus på Stockholm.