Ratos AB

Dynal Biotech gör kompletteringsförvärv i USA

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:26 CEST

Ratos norska intressebolag Dynal Biotech stärker sin närvaro på den amerikanska marknaden och kompletterar sin verksamhet inom Tissue Typing genom förvärv av verksamheterna i amerikanska bolaget Pel Freez Diagnostics. I förvärvet ingår också Pel Freez Diagnostics verksamhet i Kina.

Dynal Biotech är världsledande inom forskning, utveckling och tillverkning av magnetiska och icke-magnetiska mikropartiklar. Produkterna används huvudsakligen för separation av biologiskt material inom bl a diagnostik och medicinsk forskning. Den årliga tillväxttakten har under 1998-2002 uppgått till i genomsnitt 20%. Samtidigt har resultatet (före räntenetto och goodwillavskrivningar) ökat med 60% per år och uppgick år 2002 (proforma) till 143 MNOK.

Genom dagens förvärv inom Tissue Typing stärker Dynal sin närvaro och sina tillväxtmöjlig­heter på den amerikanska marknaden. Dynals och Pel Freez försäljningsorganisationer kommer tillsammans kunna betjäna de befintliga kunderna inom alla affärsområden bättre, samt nå ut till nya kunder, varför förvärvet förväntas bidra till ökad försäljning även av Dynals existerande produktsortiment. Därutöver innebär förvärvet att Dynal får ett fotfäste på den snabbväxande kinesiska marknaden.

De förvärvade verksamheterna har idag en sammanlagd omsättning om cirka 12 MUSD. Säljare är bolagets grundare David W. Dubbell. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen.

- Dynal passar mycket bra ihop med Pel Freez Diagnostics verksamheter vad avser produktutbud, industriellt kunnande och organisation. Genom förvärvet får Dynal tillgång till tillverkning, FoU och försäljningskapacitet som kommer att bidra positivt till alla våra affärsområden säger Jon Hindar, VD i Dynal.

- Det är centralt för ett bolag som Dynal att ha en stark position på den för bioteknik och medicinsk forskning och utveckling så viktiga USA-marknaden, säger Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager i Ratos och ansvarig för Ratos investering i Dynal.

Förvärvet finansieras med Dynals egna medel samt med lån varför aktieägarna ej tillskjuter ytterligare kapital. Ratos ägarandel uppgår till 25% och det koncernmässigt bokförda värdet av innehavet uppgick den 30 juni till 269 Mkr.


Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:


Pressmeddelande 2003-10-2

För ytterligare information
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager Ratos, 070-591 55 63, 08-700 17 55
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2003 12 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004
Bolagsstämma 2004 1 april 2004


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.