E.ON Sverige AB

E.ON Sveriges halvårsbokslut för 2012

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 10:00 CEST

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,3 miljarder kronor (22,4).
  • Det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt uppgick till 6,8 miljarder kronor (7,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 miljarder kronor (4,1).
  • Periodens investeringar uppgick till 2,5 miljarder kronor (2,4).

E.ON Sverige redovisar en minskad nettoomsättning jämfört med första halvåret 2011. Minskningen beror framför allt på lägre priser från försäljning av periodens elproduktion och att det milda vädret pressat ned spotpriserna på NordPool.

- Den goda tillgången på el från vattenkraft i kombination med varmare medeltemperatur jämfört med föregående vinter, har i hög grad bidragit till lägre och mindre volatila elpriser, förklarar Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

Den lägre prisnivån får också en direkt påverkan på det justerade resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt, som minskade med 930 Mkr jämfört med motsvarande period förra året – från 7 700 till 6 770 Mkr.

Rörelseresultatet, som påverkats positivt av prissäkringsavtal för framtida energileveranser, har ökat från 4,1 till 4,9 miljarder.

Under första halvåret 2012 har E.ON Sverige investerat 2,5 miljarder kronor i bland annat ny el- och värmeproduktion och säkrare elleveranser. Detta som ett led i ett investeringsprogram som omfattar över 60 miljarder kronor åren 2006-2013.

- En betydande del av investeringarna stödjer omställningen mot ett mer hållbart energisystem. I år kommer vi till exempel att investera drygt en miljard kronor i svensk vindkraft, alltså lika mycket som 2011, säger Jonas Abrahamsson.

Under första halvåret invigde E.ON två nya vindkraftparker i skånska Skabersjö och i halländska Knäred. I början på året påbörjades byggnationen av Kårehamn utanför Öland, en havsbaserad vindkraftanläggning med 16 turbiner som ska stå klar 2013.

Moderniseringen av E.ONs kraftvärmeverk, Åbyverket i Örebro, pågår för fullt. Den nya turbinen lyftes på plats den 16 maj och anläggningen kommer att tas i drift i slutet på året. Därtill kommer fortsatta investeringar på modernisering av kärnkraften, vattenkraften och elnätet.

Den 8 juni sålde E.ON Sverige samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SAKAB. Köpare var det finska företaget Ekokem. Avyttringen är i linje med E.ON Sveriges strategi att fokusera på sin kärnverksamhet inom energiområdet.

För mer information kontakta:
Torbjörn Larsson, press officer E.ON Sverige, 070-637 32 77

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.