EcoRub

EcoRub: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:03 CET

(AktieTorget: EcoRub AB)

JANUARI – SEPTEMBER 2011

o Nettoomsättning för perioden 4,5 Mkr (2,9)

o Resultat efter finansnetto -1,4 Mkr (-2,2)

o Resultat per aktie -0,31 Mkr (-0,47)

o Likvida medel vid periodens slut 0,03 Mkr (0,2 Mkr)

o Företrädesemission efter perioden slut inbringade 1,8 Mkr

o Dialog med Kuusakoski Oy om etablering i Finland

o Patentansökan om lamineringsteknik med vulkat gummi inlämnad

o Sekretess- och samarbetsavtal har tecknats med golvtillverkarna Tarkett och Altro

o Tätskikt för våtrum har godkänts och samarbetspartner för distribution har kontrakterats

 

VD-KOMMENTAR

Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr jämfört med samma period föregående år. Av detta är 0,5 Mkr ett ökat stöd från EU. Resultatet är 0,8 Mkr bättre än föregående år. Under tredje kvartalet har personalstyrkan i koncernen minskat med 1,5 anställda. Kostnadsminskningen genom denna åtgärd kommer att få full effekt vid ingången till fjärde kvartalet 2011.

Arbetet inom EU-projektet fortskrider som planerat. Den marknadsstrategi vi arbetar efter innebär en fokuserad satsning på ett begränsat antal stora presumtiva kunder för vilka vår teknologi kan innebära betydande ekonomiska besparingar. Ett tiotal företag i olika länder har genomfört eller håller på att genomföra en inledande utvärdering av EcoRubs teknologi och några av dessa har ingått sekretess- och utvecklingsavtal med EcoRub.

I oktober genomfördes en företrädesemission som inbringade 1,8 Mkr varav 0,8 Mkr var omvandling av lån från några aktieägare till aktier. Emissionen inbringade inte tillräckligt med kapital för att finansiera den linje för formsprutningspellets som var målet. Arbete pågår för att finna kompletterande finansiering. En av de möjligheter som utreds är ett samarbete med finska Kuusakoski Oy, vilket redovisats i pressmeddelanden.

De tekniska frågorna kring tätskikt för våtrum är lösta och inom kort kommer en handfull våtrum att utföras för att verifiera arbetsmetoden för uppsättning av tätskiktet. Vår produkt kommer att underlätta arbetet för hantverkare och minska den nödvändiga arbetstiden substantiellt.

Åke Paulsson, vd