Arbetsförmedlingen

Effekter av lag svårbedömda – AMS avstyrker förslag

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:06 CET

Den 7 mars lämnade Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, in sitt yttrande till regeringen på betänkandet ”Stärkt rätt till heltidsanställning”. AMS avstyrker förslaget om lagstadgad rätt till heltidsanställning vid nyanställningar, framför allt därför att en sådan bedöms försvåra för arbetslösa, särskilt unga, att etablera sig på arbetsmarknaden.─ Det är allvarligt att deltids- och visstidsanställda, som kallas in ”vid behov”, riskerar att fastna i undersysselsättning och bidragsberoende, säger AMS-direktören Johnny Ahlqvist som har ansvarat för remissvaret. Det finns dock en klar risk att trösklarna vid nyanställningar höjs om förslaget genomförs.AMS skriver i remissyttrandet att en lagstiftning, som generellt begränsar möjligheterna till deltids- och visstidsanställningar, innebär ökade svårigheter för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar drabbas särskilt eftersom sådana jobb ofta är ingången till arbetsmarknaden för dem och den tendensen ökar, enligt AMS.När det gäller deltidsanställda föreslår AMS att den företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, som redan finns i anställningsskyddslagens paragraf 25 a, ses över och förstärks. Dessutom bör arbetsgivarens skyldigheter kring heltidsarbete innefatta hela arbetsorganisationer och inte begränsas till så kallade driftsenheter som Heltidsutredningen föreslår.För kommentarer:
Johnny Ahlqvist
070-531 66 58

Johan Rudebeck
070-644 63 56

Presskontakt:
Malin Engstedt
0709-14 69 69