IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Effekterna av informationsteknologi i svensk industri kom tidigt och på bred front

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:09 CEST

Informationsteknologins (IT) effekter på produktiviteten har varit omtvistade. Nu visar en ny IFAU-rapport att IT redan i början på 1990-talet hade positiva effekter på tillväxten i totalfaktorproduktivitet. Effekterna uppstod via höjningar av de anställdas utbildning som medförde att IT kunde utnyttjas mera effektivt.

Bakgrund
Tidigare svenska studier har inte funnit några effekter av IT på produktivitetstillväxten förrän i slutet på 1990-talet och då bara i några få industrier, speciellt teleproduktindustrin. Denna studie skiljer sig från de tidigare genom att den går längre bakåt i tiden, använder mera tillförlitliga IT-data, tar hänsyn till olikheter i de anställdas utbildning, samt analyserar effekterna på totalfaktorproduktivitet (TFP) istället för arbetsproduktivitet. Medan tillväxten i arbetsproduktivitet anger hur mycket produktionen har ökat i förhållande till en produktiv resurs, arbetskraft, anger tillväxten i TFP hur mycket produktionen har ökat i förhållande till ett vägt genomsnitt av samtliga produktiva resurser. TFP-tillväxten kan ses som ett mått på teknisk utveckling.

Resultat
Effekterna av IT på TFP-tillväxten ökade successivt under början av 1990-talet genom att de anställda blev alltmer välutbildade och därmed kunde utnyttja möjligheterna med IT bättre. Särskilt stor effekt hade uppgradering från 9-årig grundskola till gymnasium. Kombinationen av IT och utbildning är alltså viktigt för tillväxten och därmed för sysselsättningen. För hela tillverkningsindustrin innebar detta år 1995 att en ökning av datorernas andel av utrustningen med en procent ökade TFP-tillväxten med 0,16 procentenheter, vilket var åtta gånger större effekt än tio år tidigare. Det innebar också att IT år 1995 stod för en fjärdedel av hela TFP-tillväxten. Datorerna hade inte bara stora positiva effekter i högteknologiska branscher som teleproduktindustrin och instrumentindustrin utan även i t ex textilindustri och metallframställning var effekterna större än genomsnittet för hela industrin.

Metod och data
I analysen förklaras variationen i TFP-tillväxt dels av samspelet mellan branschernas IT-tillgångar och deras anställda, dels av hur effektiviteten i branschernas utnyttjande av IT påverkas av IT-användningen i resten av ekonomin. Studien bygger på data för 14 branscher åren 1985–95. Branschernas IT-tillgångar har beräknats med hjälp av särskilda investeringsenkäter som Statistiska centralbyrån genomförde 1985–94.

Rapport 2004:11 ”Effekter av IT i svensk industri” är skriven av Erik Mellander, IFAU, Eleni Savvidou, Uppsala universitet och Gudmundur Gunnarsson, Mälardalens högskola.

Vill du veta mer? Kontakta Erik Mellander, tel: 018-471 70 87, e-post: erik.mellander@ifau.uu.se.