Nyköpings kommun

Effektivare ägande - och fastighetsförvaltning: Ger Nyköping fler hyresrätter, tillväxt och mer pengar till kärnverksamheterna

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 14:16 CEST

Pressinformation från Nyköpings kommun

Effektivt ägande och förvaltning av fastigheter ska ge Nyköpings
kommun fler hyresrätter, tillväxt och mer pengar till
kärnverksamheterna.
Det är tanken bakom förslaget att Nyköpings kommun ska se över kommunens
och de kommunala bolagens fastighetsförvaltning.

Inför kommunstyrelsens sammanträde måndag 24 april föreslår kommunjurist
Robert Tholén att kommundirektör Erik Carlgren får i uppdrag att genomföra denna
utredning med hjälp av upphandlad expertis. På liknande sätt som vid försäljningen
av Nyköping Energi, Nyköpings Industrihus AB och Stockholm Skavsta flygplats.

Kommunförvaltningen har under flera års tid haft ett löpande uppdrag att se över
tillgångssidan i kommunens balansräkning för att successivt effektivisera
kommunkoncernens ägande och löpande fastighetsförvaltning. För att på så sätt
frigöra resurser till angelägen verksamhet inom vård, skola och omsorg.

Nyköpings kommun har också i ägardirektiv och överläggningar med Nyköpingshem framfört behovet av
att fler hyresrätter tillförs bostadsmarknaden i Nyköping. En förutsättning för att klara det fastställda
tillväxtmålet på 500 fler invånare per år.

I uppdraget ligger också att undersöka möjligheterna att samverka med eller överlåta fastigheter till
andra aktörer på marknaden för att på detta sätt främja tillväxt och näringslivsutveckling i kommunen.

Överskott ger satsningar
Kommunstyrelsen får också ta ställning till ett förslag på hur delar av 2005 års resultat på närmare 100
milj kr ska användas.

Förslaget innebär att
- 15 milj används till eftersatt underhåll av kommunens fastigheter,
- 10 milj till underhållskostnader i samband med om – och tillbyggnad av Svalsta skola,
- 20 milj kronor till anpassning av äldreboenden enligt arbetsmiljökrav,
- 500 000 till extra föreningsbidrag, som bl a ska användas till feriearbeten,
- 2,2 milj till extrainköp av läromedel,
- 700 000 kr till förstärkning av matkvaliteten för barn och äldre,
- 4 milj används till kompetensutveckling och framtida kompetensförsörjning eller liknande inom Barn,
Utbildning och Kultur (2,8 milj), Sociala divisionen (1 milj) och Tekniska divisionen (0,2 milj).

Nej till vindkraftverk
Kommunstyrelsen ska också yttra sig om länsstyrelsens planeringsunderlag för byggande av
vindkraftsanläggningar.
Förslaget till yttrande går ut på att Nyköpings kommun ställer sig tveksam till större vindkraftverk i
Nyköpings skärgård, med tanke på områdets unika värden ur natur – och kulturmiljösynpunkt samt dess
stora betydelse för friluftslivet.

Arnö Brygga
Kommunstyrelsen föreslås ge klartecken för detaljplanläggning av Arnö Brygga. Planprogrammet har
varit på samråd och synpunkter har resulterat i vissa förändringar som bl a innebär att programområdet
delas in i fyra detaljplaner och att Arnö strandväg ska ingå med viss justering av sträckningen från Arnö
allé och österut. Bebyggelsen planeras enligt planprogrammet, förutom område C, Herrhagsvägen, som
utgår.

Kommunstyrelsen i Nyköping tar ställning till dessa
förslag vid sitt möte måndag 24 april.