Justitiedepartementet

Effektivare bekämpning av barnpornografi

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 16:46 CETRegeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar av straffbestämmelsen om barnpornografibrott.

Barnpornografibrottet reformerades senast år 1999. Sedan dess har den tekniska utvecklingen lett till att pornografiska bilder av barn blivit alltmer lättillgängliga. Därför behöver dagens lagstiftning moderniseras.

Regeringens förslag innebär att även den som betraktar en barnpornografisk bild som han eller hon berett sig tillgång till ska kunna dömas för barnpornografibrott. Den nya regleringen träffar till exempel det fallet att någon tittar på bilder som mot betalning tillhandahålls via en webbsida, utan att det behöver visas att ett innehav av bilden därmed uppkommit. Förslagen innebär också ett förtydligande av de omständigheter som ska kunna leda till att ett brott bedöms som grovt, att det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands.  Preskriptionstiden för brottet förlängs i vissa fall och ska då räknas från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Dessutom stärks skyddet för fullt pubertetsutvecklade barn mot att skildras i pornografiska bilder. Detta uppnås genom att domstolarna vid åtal för framställning av bilder ska kunna döma för barnpornografibrott även när barnets ålder inte framgår av bilden och omständigheterna kring den. En sådan ändring förutsätter i sin tur grundlagsändringar.

- På ett effektivt men rättssäkert sätt stärker vi skyddet för barn genom att slå mot den efterfrågan som är själva motorn i den hänsynslösa hanteringen av barnpornografi, säger justitieminister Beatrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och - i de delar som kräver grundlagsändringar - den 1 januari 2011.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Patrik Örnsved
Ämnesråd
08-405 46 89
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2009/10:70 Barnpornografibrottet (http://www.regeringen.se/sb/d/12165/a/136839)