Justitiedepartementet

Effektivare bekämpning av barnpornografibrott

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2009 15:53 CET

Regeringen har i dag beslutat att överlämna ett förslag till ändringar av barnpornografibrottet till Lagrådet. Förslaget skapar förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning och innebär en kraftig förstärkning av skyddet för barn mot att förekomma i pornografiska bilder.

Barnpornografibrottet reformerades senast år 1999. Sedan dess har den tekniska utvecklingen lett till att pornografiska bilder av barn blivit alltmer lättillgängliga. Antalet polisanmälningar om barnpornografibrott har också ökat. Samtidigt är det osäkert om dagens bestämmelse täcker alla former av befattning med barnpornografiska bilder som tekniken numera medger.

Lagstiftningen mot barnpornografi behöver därför anpassas och skärpas.

Regeringens förslag innebär bland annat:

- Att den som aktivt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder ska kunna dömas för barnpornografibrott utan att det behöver visas att han eller hon i lagens mening innehaft bilderna. Den nya regleringen träffar till exempel det fallet att någon betalar för att få titta på bilder som tillhandahålls via en webbsida.
- Förtydligande av de omständigheter som ska kunna leda till att ett brott bedöms som grovt.
- Att det blir lättare att i Sverige döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands och att preskriptionstiden för brottet i vissa fall förlängs och då ska räknas från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.
- Skyddet stärks för fullt pubertetsutvecklade barn mot att skildras i pornografiska bilder. Detta uppnås genom att domstolarna vid åtal för skildring ska kunna döma för barnpornografibrott även när barnets ålder inte framgår av bilden och omständigheterna kring den.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 respektive - i de delar som kräver grundlagsändringar - den 1 januari 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Patrik Örnsved
Ämnesråd
08-405 46 89