Landsbygdsdepartementet

Effektivare fiskerikontroll föreslås

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:09 CET

Regeringen föreslår, i syfte att skapa ett mer hållbart fiske, flera åtgärder för att förbättra fiskerikontrollen. Det ska gå snabbare för myndigheterna att ta ut straffavgifter och dra in fiskelicenser direkt till havs. Fiskerikontrollen till land förstärks och Kustbevakningens uppgifter, som landnings- och kvalitetskontroll flyttas över till Fiskeriverket. Ett nationellt förbud mot att slänga oönskade fångster överbord införs också.

Regeringen har idag lämnat en skrivelse till riksdagen kring fiskefrågor. Skrivelsen har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

- Läget är allvarligt för flera fiskbestånd och Sverige driver en hård linje internationellt för ett mer hållbart fiske. Vi måste göra allt vi kan för att bli trovärdiga, säger fiskeminister Ann-Christin Nykvist.

Trots fler åtgärder inom den gemensamma fiskepolitiken i EU så har vetenskapliga undersökningar visat att många av EU:s fiskebestånd är hotade. Det gäller särskilt torskbestånden i Nordsjön och Östersjön. Regeringen föreslår en rad nationella åtgärder för att bevara fiskbestånden, särskilt lokala bestånd.

Regeringen konstaterar i skrivelsen att förfarandet när en fiskare som brutit mot reglerna ska lagföras tar för lång tid och är inte tillräckligt effektivt. En utredning ska därför tillsättas som ska se över sanktionsreglerna. Utredaren ska ge förslag på hur myndigheterna som reaktion på en överträdelse omedelbart ska kunna ingripa och återkalla licensen samt om en sanktionsavgift ska kunna tas ut istället för att som idag gå genom en brottmålsprocess som ofta blir långdragen vilket ibland leder till att fallen preskriberas.

- Rovfisket kommer att minska om svartfiskare som åker fast i svenskt vatten också får ett kännbart straff, säger miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Domeij.

Regeringen anser också att fiskelagen som en gång skapades med ursprung i fiskerätten, måste moderniseras för att i större utsträckning bygga på miljöhänsyn och hållbart utnyttjande. En utredning ska tillsättas som ska se över och revideras grunderna i den svenska lagstiftningen så att den mer gynnar bevarandet av fiskbestånd som idag är hotade.

Regeringen tar också ett initiativ för att minimera utkast av fisk. Idag slänger fiskefartyg stora mängder fisk över bord. Det kan handla om oönskade bifångster  fel arter eller för små storlekar, eller kan det handla om när fiskekvoterna överskridits. Fisk som kastas över bord överlever sällan. Svenska fiskare kastar idag mellan 5 och 20 procent av den fångade torsken överbord. Regeringen vill därför att ett nationellt förbud införs mot utkast av fisk som kan landas utan att fiskare bryter mot gällande EU-regler.

Fiskekontrollen i Sverige ska bli bättre, effektivare och mer samordnad. Fiskeriverket får ett tydligare ansvar för fiskerikontrollen i Sverige. Regeringen kommer att flytta över ansvaret för landnings- och kvalitetskontrollen från Kustbevakningen till Fiskeriverket. Personalen från Kustbevakningen flyttas med. Det innebär en tydligare organisation där Kustbevakningen har ansvar för fartyg till havs medan Fiskeriverket tar över kontrollen i hamnen. Fiskeriverket får också ett övergripande ansvar för uppföljningen av den fisketillsyn som sköts av länsstyrelsen och dess fisketillsynsmän. Fiskeriverket ska tillsammans med Kustbevakningen också göra en handlingsplan för fiskerikontrollen.

Det småskaliga kustfiskets problem med skador orsakade av säl och skarv är allvarligt. Därför måste arbetet med att förebygga skador orsakade av säl och skarv samordnas med exempelvis utveckling av redskap och fiskemetoder. Jaktbestämmelserna för säl- och skarvbestånd skall ses över av Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

- Glädjande är att vi nu i skrivelsen lyfter fram och ska utreda fisketurismens, fisketuristiskt företagandes och sportfiskets samhällsekonomiska effekter, säger vänsterpartiets riksdagsledamot Kjell-Erik Karlsson.

Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ingela Byfors
Kansliråd
08-405 11 16