Justitiedepartementet

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 11:40 CETLänspolismästaren Mats Löfving har haft justitieministerns uppdrag att se över hur rättsväsendets myndigheter och andra aktörer kan effektivisera insatserna för att förhindra att ungdomar utvecklar en vanekriminell livsstil. Utredaren lämnar förslag i syfte att stärka styrningen av samhällets insatser mot ungdomsbrott, men också när det gäller möjligheterna att tidigare upptäcka den som riskerar att bli vanekriminell och att snabbare utreda de brott som unga begår.

Det behövs en uthållig kraftsamling mot ungdomsbrotten som omfattar metodutveckling, enhetlighet, samverkan och utvärdering. Det finns starka verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska skäl för att denna kraftsamling ska göras på regional nivå. Polisiära ungdomscentrum bör därför inrättas på åtta orter i landet. Framgång förutsätter en nära samverkan mellan polisen och kommunerna vid dessa centrum.

Ekonomiska styrmedel bör prövas så att rättsväsendet håller de tidsfrister som gäller vid utredningar av ungdomsbrott. Det är rimligt att en del av de resurser som nu tillförs polis och åklagare kommer de lokala verksamheter inom dessa myndigheter till godo som vidtar aktiva åtgärder för att hålla tidsfristerna inom detta prioriterade område. Med den så kallade kömiljarden inom sjukvården som förebild bör därför en viss del av de resursförstärkningar som beräknas bli tillförda de lokala organisationerna år 2010 hållas inne och istället bli fördelade senare och då i förhållande till hur tidsfristerna hållits.

För att öka möjligheterna till en tidigare upptäckt av den som riskerar att bli vanekriminell föreslår utredaren bland annat åtgärder för att underlätta samverkan mellan polisen, socialtjänsten och skolan.

En snabbare utredning av ungdomsbrott kan enligt utredarens förslag åstadkommas genom att oftare än i dag utreda och avdöma ungdomsbrotten på den ort där den unge bor och genom att polisen, och inte åklagaren, leder förundersökningarna angående dessa brott i betydligt fler fall än i dag. Slutligen bör polisen reagera snabbare än i dag när unga begår vissa brott, främst sådana som enligt forskningen ofta leder till en kriminell livsstil.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Christina Kiernan
Utredningssekreterare
070-3817849