Statens offentliga utredningar

Effektivare planering av vägar och järnvägar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:23 CEST


Transportinfrastrukturkommittén har i dag lämnat sitt enhälliga betänkande (SOU 2010:57) till infrastrukturminister Åsa Torstensson. I betänkandet lämnas en rad förslag som innebär stora förändringar och effektiviseringar av den fysiska planeringsprocessen för vägar och järnvägar.
Kommittén anser att den nuvarande processen tar för lång tid och kostar för mycket pengar. Utgångspunkten för kommittén är följande:

Den fysiska planeringsprocessen ska vara utformad så att samhällsviktiga transportinfrastrukturprojekt kan planeras med den kvalitet som behövs på så kort tid som möjligt, varvid den miljöhänsyn, det demokratiska inflytande och den rättssäkerhet för enskilda som följer av lag ska säkerställas.

Den enskilde medborgarens ställning ska stärkas genom bättre samråd och möjlighet till tidigare inlösen av berörd fastighet.

Den fysiska planeringsprocessen av vägar och järnvägar ska inte längre innehålla tre skeden - förstudie, utredning och plan - utan utformas som en sammanhållen process som leder fram till en plan. Små och okomplicerade åtgärder ska kunna genomföras utan formell planering. Väg- och järnvägsprojekt ska kunna planeras i samma plan.

Den nuvarande obligatoriska tillåtlighetsprövningen av regeringen ska slopas. I stället ska regeringen avgöra vilka projekt som ska prövas.

Samverkan mellan Trafikverket och kommunerna ska förbättras, beslutsprocesserna samordnas liksom samråd och material. Kommittén klargör att det i sista hand är regeringen som avgör lokalisering och utformning av en väg eller järnväg av riksintresse.

- Kommitténs förslag leder till att planeringsprocessen kan kortas med ett till två år och planeringskostnaderna minskar med upp till 200 miljoner kronor per år. Investeringarnas samhällsekonomiska nytta tillgodogörs tidigare. Vi bedömer att värdet av detta under nuvarande planeringsperiod blir 1,35 miljarder kronor med ett års kortare planeringstid, säger kommitténs ordförande Bo Bylund.

Transportinfrastrukturkommittén består av Bo Bylund, ordförande, Annelie Enochson (kd), Mikael Gustafsson (v), Ann-Mari Nilsson (c), Pia Nilsson (s), Jan-Evert Rådhström (m), Karin Svensson Smith (mp) och Lars Tysklind (fp). Huvudsekreterare har varit Per-Magnus Nilsson och sekreterare Åsa Ståhl. Anders Bength har varit konsult till kommittén.