Rikspolisstyrelsen

Effektivare utredning av brott i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:42 CEST

Polisen i Stockholms län ökade kraftigt sin effektivitet i att slutföra brottsutredningar
förra året. Nära hälften av de 4 400 fler ärenden som svensk polis redovisade till
åklagare under år 2005 kom från Stockholms län.
Bakom resultaten, som redovisas i årsrapporten för 2005, ligger en stor satsning på att öka
effektiviteten i den brottsutredande verksamheten. Några metoder för att nå dit har bland
annat varit att göra fler brottsplatsundersökningar, en mer aktiv förundersökningsledning
och resultatuppföljningar på både grupp- och individnivå.
− Det här är viktiga framsteg. Bättre resultat inom brottsutredningsverksamheten märks för
allmänheten och de som utsätts för brott, säger länspolismästare Carin Götblad.
Flera viktiga steg togs förra året för att förstärka arbetet när det gäller brottsaktiva
ungdomar och ungdomar som riskerar att hamna i kriminella nätverk. Genom
kartläggningar har kunskapen om problembilden blivit bättre och samverkan mellan polisen
och andra myndigheter har ökat. Ett mått på detta arbete är att antalet redovisade ärenden
till åklagare för de mest brottsaktiva ungdomarna under förra året ökade med fyra procent.
Detta arbete fortsätter under 2006 med utbyggnaden av poliskontor och volontärprojektet.
Några andra goda resultat från förra året var att utryckningstiden vid akuta händelser
minskade för tredje året i rad, att vid nära 70 procent av alla inbrott gjordes en
brottplatsundersökning och att flesta grundskolor i länet har under året fått en ansvarig
kontaktpolis.
Ett mycket positivt resultat för 2005 var att den totala brottsligheten i länet minskade för
tredje året i följd. Totalt minskade antalet anmälda brott med nära 6 000 brott, vilket var två
procent lägre jämfört med föregående år. Våldsbrotten på allmän plats fortsätter dock att
öka, trots att ökad polisiär närvaro har minskat våldsbrotten på vissa på brottsintensiva
platser. Arbetet mot gatuvåld fortsätter i år, bland annat genom utplacering av mobila
poliskontor på brottsintensiva platser.

Ytterligare upplysningar: Jan Andersson, ekonomidirektör, tel. 08-401 02 35.

Årsrapporten finns att ladda ner på adressen www.stockholm.polisen.se