FAO

Effektivare vattenanvändning centralt i kampen mot hungern

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 12:45 CET

Världsvattendagen – FN-samfundet framhåller betydelsen av en bättre hantering av vattenresurserna för att kunna förse världen med mat

För att kunna producera tillräckligt med mat för att mätta jordens snabbt växande befolkning krävs det att det internationella samfundet säkerställer ett hållbart nyttjande av världens ”mest betydelsefulla ändliga resurs” vatten, säger FN:s generaldirektör Ban Ki-Moon.

”Om vi inte ökar vår förmåga att använda vatten på ett effektivt sätt inom jordbruket kommer vi att misslyckas med att utrota hungern och vi kommer öppna dörren för en rad andra missförhållanden såsom torka, hungersnöd och politisk instabilitet”, varnade Ban i ett uttalande som lästes upp inledningsvis när Världsvattendagen igår uppmärksammades på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) huvudkontor i Rom.

I många delar av världen ökar vattenbristen medan tillväxttakten i jordbruksproduktionen har mattats av, säger Ban. Samtidigt ökar klimatförändringen riskerna och oförutsägbarheten för lantbrukare, ”särskilt för fattiga jordbrukare i låginkomstländer som är de mest utsatta och de som har sämst möjlighet att anpassa sig”, fortsätter han.

För att kunna säkerställa en hållbar vatten- och livsmedelsförsörjning för alla krävs det att ändamålsenlig vattenteknologi överförs, att småskaliga matproducenter stärks och att livsviktiga ekosystemtjänster bevaras, säger FN-chefen. Han framhåller även vikten av policys som främjar vattenrättigheter för alla, starkare regleringar och jämställdhet.

”Vatten kommer att spela en central roll i att skapa den framtid vi vill ha”, sammanfattar Ban. ”På den kommande Rio +20-konferensen kommer det internationella samfundet behöva koppla samman en tryggad vattenförsörjning med en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition, allt i en kontext av den gröna ekonomin.”

Den 22 mars varje år firar FN:s gemensamma vattenprogram UN-Water, ett samarbete mellan 28 olika FN-organ, Världsvattendagen som ett sätt att uppmärksamma olika vattenrelaterade frågor och behovet av ett hållbart nyttjande av sötvattensresurserna.

I år är FAO det FN-organ som varit ansvariga för Världsvattendagen med temat ”Vatten och en tryggad livsmedelsförsörjning”. FAO ordnade därför en serie möten och diskussioner med internationella vattenexperter på huvudkontoret i Rom under dagen. (Se evenemanget online här).

Vatten för framtiden

”För tjugo år sedan uppmärksammade Rio-konferensen den avgörande roll en bra vattenhantering har för att kunna skapa en hållbar framtid för planeten där livsmedelsförsörjningen är säkrad. Trots att många länder har gjort stora framsteg med att förbättra sin hantering av vattnet sedan dess så återstår fortfarande mycket att göra”, säger FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva i ett uttalande.

”Vi måste möta jordbrukets behov på ett sätt som bevarar vatten och andra naturresurser, med allt från en hållbar intensifiering av jordbruket där mat kan produceras för världens behov samtidigt som vatten används på ett smartare sätt, till att förändra våra matvanor och därigenom reducera matsvinn och främja hälsosammare kosthållning”, tillägger han.

För att kunna uppnå detta krävs investeringar i människor, infrastruktur, utbildning och att en ökad medvetenhet skapas. Dessutom måste incitament skapas för att småbrukare ska anta bra hanteringsmetoder och deras förmåga att förbättra sin produktivitet måste stärkas, enligt Graziano da Silva.

Att stärka lantbrukares motståndskraft mot klimatförändringen, förbättra hanteringen av vattenresurserna och skapa institutioner för att förbättra nationell och regional vattenhantering är också prioriterade områden, säger han.

Mat- och vattensvinn

FAO beräknar att 1,3 miljarder ton livsmedel går förlorade varje år. En 50-procentig reducering av matsvinnet på global nivå skulle spara 1350 kmav vatten årligen, enligt FAO. Som en jämförelse så uppgår Spaniens årliga nederbörd till 350 kmoch vattnet som passerar staden Bonn på floden Rhen under ett år uppgår till omkring 60 km3.

Jordbruk och vattenförsörjning nära sammanlänkat

Idag lever omkring 1,6 miljarder människor i länder eller regioner med allvarlig vattenbrist och 2025 finns det en risk att två tredjedelar av världens befolkning kommer leva under mycket ansträngda vattenförhållanden.

En huvudorsak till detta är livsmedelsproduktionens vattenbehov. En genomsnittlig människa dricker mellan 2 och 4 liter om dagen medan det går åt mellan 2000 och 5000 liter vatten att producera en människas dagsbehov av mat.

Jordbruket står för 70 % av all söt- och grundvattenförbrukning i världen. Orsaken bakom detta är lätt att finna – bevattning – eftersom det gör att jordbrukarna kan producera mer mat. Bevattnade jordbruk står för 20 procent av jordens odlade landyta, men för hela 40 procent av dess livsmedelsproduktion.


FAO Norden uppmärksammade Världsvattendagen på ett seminarium i Stockholm tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Röda Korset, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedish Water House (SWH), UNDP och UNEP. Se videoklipp från seminariet här


Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Världsvattendagen

Världsvattendagens officiella hemsida

Broschyr: The world is thirsty because it is hungry 

UN-Water

FAO water

Uttalande från FN:s generaldirektör Ban Ki-Moon

Uttalande från FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva