Försvarsdepartementet

Effektivisering av försvarsmaterielförsörjningen - omprövning av materielprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 15:01 CEST

Regeringen föreslår i budgeten att resurser som frigörs från materielanslaget överförs till förbandsverksamheten.

Under år 2008 har en genomförandegrupp, ledd av Försvarsdepartementet, arbetat fram förslag på effektiviseringar av materielförsörjningen. Effektiviseringarna sker genom att vissa materielprojekt inte kommer till stånd och andra projekt avbryts eller reduceras.

Genomförandegruppen och Försvarsberedningen har även identifierat en effektiviseringspotential i stödverksamheterna i försvaret. Det gäller Totalförsvarets forskningsinstituts respektive Försvarets materielverks roller, finansiering och samverkansansvar. Det gäller också Försvarsmaktens logistik liksom internationellt materielsamarbete och den fortsatta inriktningen av ledningssystemområdet. Regeringen har, den 29 augusti 2008, med anledning av detta tillsatt en särskild utredare inom Regeringskansliet med uppdrag att ta fram beslutsunderlag
avseende hur stödet till Försvarsmaktens kärnverksamhet bör organiseras. Arbetet ska redovisas senast den 1 maj 2009.

- Tillsammans med andra åtgärder öppnar det både för en ekonomi i balans och en möjlighet att förstärka försvarets kärnverksamhet i form av förbandsverksamheten. Förstärkningen ska användas på det sätt som bäst stöder utvecklingen mot ett modernt insatsförsvar. Den ekonomiska balansen kan säkerställas utan att några förändringar i grundorganisationen behöver genomföras, säger Sten Tolgfors.

- Genomförandegruppen har identifierat ett antal materielobjekt som bedöms som möjliga att avbryta eller reducera. Åtgärderna innebär en förskjutning inom materielförsörjningsprocessen från egenutveckling av materiel till direktanskaffning. De identifierade materielobjekten berör samtliga stridskrafter, säger Håkan Jevrell, Statssekreterare på Försvarsdepartementet och ordförande för genomförandegruppen.

Regeringen föreslår, utöver de 980 miljoner som preciserades i budgetpropositionen för 2008, att anslagsramen för materielförsörjningen reduceras med 659 miljoner kronor år 2009, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor fr.o.m 2011.

Verksamheter som avbryts

-Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
-Utveckling Aktivt pansar (AAC)
-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
-Brobandvagn
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
-Luftvärnsrobot korvett Visby
-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
-Utveckling ny gruppbåt
-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Ny sonarboj
-Vidareutveckling robotsystem 17
-Ledningssystemsutveckling LedsystT
-Materiel till IT-försvarsförband
-FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras

-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
-Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
-Stridsträningsanläggning luftvärn
-Motorredskap
-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
-Utveckling ersättning av undervattensvapen
-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
-Basmateriel
-Minskad ambition ledningssystem
-Geografisk informationsförsörjning
-Psykologiska operationer (PSYOPS)Bakgrund
Som en del i ambitionen att fullfölja övergången till ett insatsförsvar och effektivisera försvaret har en intern arbetsgrupp i Regeringskansliet, kallad Genomförandegruppen, haft i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en fortsatt effektivisering av försvaret. Gruppen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur en ändamålsenlig materielförsörjning anpassad till insatsförsvarets behov kan åstadkommas.

Utgångspunkten för genomförandegruppens arbete inom försvarsområdet har varit de ställningstaganden som regeringen redogjorde för i budgetpropositionen för 2008. I propositionen anges bland annat att handlingsfriheten i materielförsörjningen bör utvecklas genom att ekonomiska resurser i mindre utsträckning än tidigare binds upp i beställningar på längre sikt, genom att t.ex. andelen egna utvecklingsprojekt minskas. Istället ska färdigutvecklad försvarsmateriel i högre grad upphandlas på den internationella marknaden.

Vidare har utgångspunkten varit att förändringarna inte ska påverka försvarsförmågan, eftersom detta är frågor regeringen avser att återkomma om i den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen.

Med den omprövning av materielprojekt som regeringen gör kommer utgifterna för materielförsörjning att ha minskat med drygt 2,3 miljarder kronor 2011, för att nå ytterligare effekt åren därefter. Det skapar möjlighet för att stärka förbandsverksamheten. Förstärkningen ska användas på det sätt som bäst stöder utvecklingen mot ett modernt insatsförsvar.

Genomförandegruppen har letts av statssekreterare Håkan Jevrell. Övriga deltagare har varit bland annat varit statssekreterare Hans Lindblad, statssekreterare Jöran Hägglund, Holger Gustafsson, Anders Svärd och Allan Widman. Gruppen har haft ett sekretariat med tjänstemän från Försvarsdepartementet till sitt förfogande.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Julia Hagberg
Departementssekreterare
08-405 25 79