Arbetsmiljöverket

Efter dödsolycka på sågverk: Nödvändigt rättsligt pröva tillverkares ansvar för säkerheten

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:46 CET

Arbetsmiljöverket begär nu överprövning hos Riksåklagaren i ett ärende, som två gånger lagts ned av åklagare.

Det handlar om en maskintillverkare, som levererat sågverksutrustning som inte uppfyller EUs säkerhetskrav vilket lett till att den unge man som använde maskinen dog.

Inte bara arbetsgivare, utan även tillverkare av tekniska utrustningar, har ansvar enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket besökte ett sågverk i Heby 2006. Det uppdagades då att riskområdet runt en maskin en s.k. transportör inte var skyddat.  Man ska inte kunna gå in i maskinens riskområde utan att maskinen säkert stoppar.

Ett och ett halvt år efter verkets första besök hade tillverkaren ännu inte korrigerat maskinen. Avspärrning mot riskområdet hade bara påbörjats i mars 2008, när olyckan skedde och operatören klämdes ihjäl. Operatören kunde gå in i maskinlinjen, fastnade och drogs in i maskinens rörliga delar. Sådana olyckor är dessvärre vanliga inom trävarubranschen men ska inte behöva inträffa.

 ─ Det är viktigt att vi får det här ärendet rättsligt prövat, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Tillverkarens ansvar för säkerheten väger tungt. Det ingår sedan länge i arbetsmiljölagen.  Självfallet ska man som tillverkare av maskiner känna till vilka säkerhetsbestämmelser som gäller. I synnerhet när man verkar inom en sådan farlig bransch som trävarubranschen, där driftstörningar längs virkeslinjer är vanliga.

Det saknas rättspraxis vad gäller tillverkarens ansvar. I det aktuella fallet hade maskinen levererats 2005 och försetts med CE-märkning – trots att den inte uppfyllde de tio år gamla kraven. Det bakomliggande maskindirektivet ställer krav på att tillverkare som inte följer reglerna ska bli föremål för proportionerliga och avskräckande sanktioner. Om utrustningen tillverkats enligt direktivets säkerhetskrav så  hade den unge operatören inte förolyckats.

Läs mer om maskiner och marknadskontroll på temasidorna på www.av.se

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket:

Gun Fridfelt, sakkunnig, 08-730 94 39