Resenärsforum

Efter fem minuter är ett tåg försenat!

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 15:59 CET

Resenärsforum, som är kollektivresenärernas riksorganisation, kräver att Trafikverket omedelbart ändrar den missvisande punktlighetsstatistiken från godkänt för rätt tid plus femton minuter till rätt tid plus fem minuter. Det är ett mått som används av alla övriga länder i Europa.
    Den påstådda jämförbarheten med övriga Europa har visat sig vara ett rent påhitt, och det stämmer inte med verkligheten. Det är fem minuter som är den europeiska linjen.  
   Det är dock glädjande att punktligheten på femminutersnivån har förbättrats, även om det bara är med mindre än en procentenhet. Den överdrivna förbättringen som uppnås genom ändrade definitioner är helt oacceptabel. Jämförbarheten måste uppnås både med tidigare år och med andra färdmedel.
   Dessutom är det nödvändigt att räkna in inställda tåg, eftersom inställda tåg oftast ger ännu större följdeffekter för resenärerna.
   Det är ändå för resenärernas del som det är viktigt med punktligheten. Till yttermera visso måste statistiken i fortsättningen grunda sig inte bara på tågsättens punktlighet. Trafikverket måste också redovisa hur många av resenärerna som kommer fram punktligt (+5 min). Det kan idag mycket väl vara så att merparten av resenärerna färdas i de tåg som ständigt är försenade, medan övriga tåg kommer alldeles punktligt.
    För resenärerna är det den konstaterade förseningsfrekvensen som upplevs. Det är också den punktligheten som är avgörande för om mäniskor ska fortsätta att välja tåget som färdmedel eller om man för säkerhets skull ska välja bilen.

Resenärsforum ställer följande krav på Trafikverket och operatörerna: 
Mät punktligheten i rätt tid + 5 min.
Inställda tåg ska inkluderas i statistiken.
Övergå till att mäta punktligheten för resenärerna, dvs i förhållande till hur många som reser i de punktliga tågen och i de tåg som försenade.
Redovisa alla sträckor var för sig, så att resenärerna får tydliga fakta.

Resenärsforum ställer följande krav på regeringen:
Regeringen bör omedelbart införa de regler om resenärernas rättigheter som utredaren Ulf Lundin föreslog 2009 (SOU 2009:81).
   Resenärernas rättigheter är en lika viktig del i den nya trafikpolitiken som den fria konkurrensen. Rättigheter och skyldigheter måste följas åt. EU-förordningen täcker bara de långväga resorna.

För Resenärsforum

Gunnel Färm         Kurt Hultgren 
Ordförande            Generalsekreterare
070-643 00 18       0707 884477


Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.