Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Egenmakt mot utanförskap - regeringen satsar drygt två miljarder på integration

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:57 CEST

För att bryta utanförskapet presenterar regeringen en rad åtgärder i budgetpropositionen som presenteras i dag. Samtidigt läggs en samlad strategi för integrationspolitiken, "Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration" fram.

- Med en växande andel äldre i befolkningen måste fler människor arbeta mer och högre upp i åldrarna. En högre sysselsättningsgrad bland utrikes födda och ett snabbare arbetsmarknadsinträde för nyanlända ger omgående positiva effekter, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

- Det tar i genomsnitt mer än sju år för en person som beviljats uppehållstillstånd att få arbete i Sverige. Detta är förödande, både för individen och för samhället. Att nyanlända kommer snabbare in på arbetsmarknaden ger stora samhällsekonomiska effekter och är naturligtvis även positivt för individen. De satsningar regeringen presenterar i dag innebär ett samlat grepp för att stärka människors egenmakt genom kraftfulla satsningar på arbete och språk. Det är så vi bryter utanförskapet.

De viktigaste satsningarna är:
- 920 miljoner kronor per år fr.o.m. 2010 satsas på att reformera mottagandet av nyanlända. Ett system utvecklas som ger individen ett utökat ansvar och som stärker incitamenten för en snabb arbetsmarknadsetablering - både för individen själv och för dem som anordnar introduktionsinsatser.
- 51 miljoner kronor per år tillförs för kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker under perioden 2009-2011. Individens möjligheter på arbetsmarknaden förbättras genom att utländska examina relateras till svenska krav och förhållanden och det blir lättare för arbetsgivare att bedöma individens kompetens.
- 15 miljoner kronor avsätts för validering under 2009-2010. Validering av utländsk yrkeskompetens bidrar till snabbare inträde på arbetsmarknaden och underlättar val av relevanta kompletterande utbildningar.
- Etableringssamtal införs. En försöksverksamhet med kvalificerad rådgivning och stöd för nyanlända på arbetsförmedlingen inleds. Syftet är att informera tidigt efter uppehållstillstånd om var i landet det finns efterfrågan på den kompetens som den nyanlände har för att påskynda arbetsmarknadsetableringen.
- Diskriminering ska bekämpas. Den nya diskrimineringslagen och sammanslagningen av ombudsmännen förstärker förutsättningarna för ett mer effektivt arbete mot diskriminering avsevärt. Regeringen anser att det ska kosta att diskriminera och inför därför så kallad diskrimineringsersättning.
- Organiserad vidareflyttning från kommuner med ett högt mottagande till kommuner med tillgång till god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd ska underlättas och stödjas. Utgångspunkten är att individen har frihet att välja sin bostadsort men ska få fler valmöjligheter och bra förutsättningar att få tillgång till introduktionsinsatser som kan leda till arbete, egen försörjning och bra livskvalitet.
- Uppföljning och utvärdering. För att säkerställa att de offentliga insatserna når ut och får effekt föreslår regeringen att sammanlagt 12 miljoner kronor under 2009-2011 avsätts för uppföljningar och utvärderingar av integrationspolitiken på lokal och nationell nivå.
- SFI-lyftet genomförs. Det övergripande målet för sfi och målen för de olika studievägarna konkretiseras. Nationella slutprov för sfi införs. 61 miljoner kronor har avsatts för att lyfta sfi-lärarnas kompetens. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera sfi och skolinspektionen för bland annat sfi förstärks.
- En försöksverksamhet med nystartskontor startas i ett antal kommuner. Nystartskontoren ska samordna flera myndigheters verksamhet och erbjuda vägledning och stöd till människor för att de lättare ska komma in på arbetsmarknaden, genom att till exempel starta eget företag, hitta en lärlingsplats eller en utbildning.
- Dialog med idéburna organisationer om integration. Regeringen avser att genomföra en dialog med frivilligsektorn för att förstärka dess möjligheter att bidra till integrationen med särskilt fokus på introduktionen.
- Sex miljoner kronor om året avsätts för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.
- Sex miljoner kronor avsätts för regeringens initiativ till dialog om förstärkt gemensam värdegrund mellan åren 2009 och 2011. Invånare i Sverige, oavsett bakgrund, ska ges möjligheter att delta i en dialog om förstärkt gemensam värdegrund. Dialogen utgår från frågor om mänskliga rättigheter och hur vi uppnår en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar, som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni
08-405 48 99-------------------------
Läs mer
-------------------------
Artikel: "Vi satsar två miljarder på snabbare integration" (http://www.regeringen.se/sb/d/10100/a/111640)