Tatura International AB

EIGHT SOLUTIONS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:15 CET

Fjärde kvartalet 2006
* Nettoomsättningen sjönk till 24,5 (34,2) MSEK.

* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 0,9 (-4,2) MSEK.

* Resultat efter skatt blev -29,5 (-12,4) MSEK.

* Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-0,61) kronor.

* Kvartalsresultatet påverkas av en nedskrivning av aktier i dotterbolaget Spectra Stage & Event Technologies AB om 33 MSEK, nedskrivning av övervärden i maskiner och inventarier med 6 MSEK, vilka sammantaget påverkar koncernens resultat med 20 MSEK.

* Under kvartalet har det vilande dotterbolaget Displayit Norway AS avyttrats samt de tre vilande dotterbolagen Cetevo AB, Skandinavisk Industrielektronik AB samt Gyro Soft AB likviderats. Dessa transaktioner har en marginell påverkan på koncernens resultat.

Helåret 2006
* Nettoomsättningen steg med 25% till 98,6 (78,8) MSEK.

* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev -0,2 (-12,1) MSEK.

* Resultat efter skatt blev -37,9 (-20,4) MSEK.

* Helårsresultatet efter skatt inkluderar engångskostnader på totalt 26 MSEK.

* Resultat per aktie uppgick till -1,23 (-1,72).

* Dotterbolaget Displayit Sweden AB försattes i konkurs under mars.

* En nyemission som tillförde koncernen knappt 16 MSEK genomfördes under april / maj.

* I augusti ändrades bolagets firma till Eight Solutions AB (publ) från Displayit AB (publ).

* En kontrollbalansräkning är upprättad per 2006-12-31 med ett koncernmässigt eget kapital om 21 MSEK.

Utsikter för 2007:
* Dotterdotterbolaget Gyro Media AB har sålts med verkan från den 1 mars 2007 med en koncernmässig realisationsvinst om 14 MSEK.

* Styrelsen avser att föreslå årsstämman den 26 april 2007 att överlåta bolagets marknadsnotering till annan aktör.

Eight Solutions i korthet
Eight Solutions projekterar och levererar lösningar inom ljus, ljud och bildteknologi och verkar inom Teknisk Systemdesign, Installation, Uthyrning och Försäljning. Vi vänder oss till kunder som vill förstärka och förmedla information, budskap eller upplevelser och där kvalitet och leveranstrygghet är avgörande. Eight Solutions bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Bolaget levererar sina tjänster i Sverige och utomlands för kundernas räkning genom dotterbolagen Gyro Media AB och Spectra Stage & Event Technologies AB.

Business Event (Gyro Media AB)
Gyro Media levererar Projektledning och helhetslösningar inom ljus, ljud och bildteknik, där kunderna eftersöker kreativitet, teknisk höjd, kvalitet och trygghet i sina projekt. Främsta kundkategorin är producenter av möten och business events för svenska företag. Exempel på områden där kunderna är verksamma är mässor, utställningar, produktlanseringar, road-shows och konferenser.

Entertainment (Spectra Stage & Event Technologies AB)
Spectras verksamhet är uthyrning och försäljning av ljusteknik samt ljusdesign och projektledning av arrangemang, främst inom evenemangs- och nöjesindustrin.
Kunderna återfinns bland producenter av publika arrangemang, exempelvis TV-produktioner, konserter, teatrar och festivaler.

Området "Architectural light" omfattar ljusdesign av det offentliga rummet. Installationer av interiör och exteriörbelysning där kunden vill få ett resultat som lyfter sig över det vanliga.

Verksamheten under det fjärde kvartalet
Affärsläget under det fjärde kvartalet var fortsatt stabilt för framförallt verksamheten inom Spectra. Gyro Media hade dock ett sämre kvartal, men uppvisar å andra sidan en betydande ökning av sin orderstock för leverans under 2007.

Bland större leveranser under kvartalet kan nämnas att Spectra levererat ljusutrustning och tjänster till Nobelfesten, Julstaden i Göteborg samt till ett antal TV-produktioner.

Orderstocken fortsätter att utvecklas väl och uppgick per den 31 december till 17 (18) MSEK, vilket är en ökning med 3 MSEK sedan den 30 september 2006. Det bör noteras att föregående års orderstock inkluderade den nu avvecklade verksamheten i Displayit Sweden AB med knappt 8 MSEK.

Spectras verksamhet i Stockholm flyttade under december till nya lokaler i Botvid Center söder om Stockholm.

Försäljning
Under det fjärde kvartalet tecknades nya order för leverans under 2007 av framförallt Gyro Media inom produktlanseringar, konferenser och mässor.

Verksamheten för helåret 2006
Året började med att koncernen tidigt kom att hamna i en akut likviditetsbrist, vilket framförallt påverkade Spectras verksamhet negativt.

Under april/maj genomfördes en nyemission som tillförde koncernen knappt 16 MSEK, varav hälften gick till att betalda förfallna skulder och 3 MSEK användes för att amortera lån med hög ränta.

Under året har Gyro Media genomfört ett flertal större projekt såsom mässor, bolagsstämmor och produktlanseringar.

Spectra har gjort löpande affärer för TV-produktioner, ljusdelen för några större event samt en installation i Turkiet på 5 MSEK, vilken dock generade ett nollresultat i slutändan.

Organisation
Under året har koncernen minskat antal medarbetare med netto 17 st. Gyro Media har dock rekryterat 5 medarbetare då bolaget fortsatt sin expansion.

Moderbolagets kostnader har dragits ned med 2 MSEK, men då den underliggande affärsvolymen inte kan bära nuvarande kostnadsstruktur kommer fler åtgärder att vidtagas.

Robert Pap tillträdde som VD för Spectra den 1 augusti.

Kraftig reduktion av antal dotterbolag
Under året har dotterbolaget Displayit Sweden AB med sitt dotterbolag Upstage Performance AB försatts i konkurs. De vilande bolagen Cetevo AB, Skandinavisk Industrielektronik AB och Gyro Soft AB har likviderats. Displayit Norway AS som startades i början av 2005 och varit vilande sedan dess har avyttrats.

Sammantaget har ovan nämnda transaktioner medfört en resultatpåverkan på - 2,1 MSEK.

Försäljning
För kvarvarande verksamheter ökade orderstocken med 7 MSEK sedan samma period föregående år.

Nettoomsättning och resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2006
Koncernens nettoomsättning sjönk med 28% för perioden oktober-december till 24,5 (34,2) MSEK och för helåret steg med 25% till 98,6 (78,8) MSEK.

Spectra Stage & Event Technologies AB konsolideras från den 1 september 2005. Displayit Sweden AB ingår t o m den sista februari 2006. Spectras omsättning för hela perioden 2005, januari till december, uppgick till 91,6 MSEK. Minskningen till i år beror främst på att förra årets omsättning inkluderade Eurovision Song Contest med drygt 20 MSEK.

Rörelseresultatet, EBIT, för oktober till december uppgick till -25,8 (-7,6) MSEK och för helåret till -34,5 (-18,0) MSEK, fördelat enligt nedan:

(För tabell se bifogad fil)

Rörelseresultatet för helåret påverkas av engångskostnader om 26 MSEK, varav nedskrivning av aktier i dotterbolaget Spectra utgör drygt 14 MSEK.

Gyro Media uppvisar en kraftig organisk tillväxt under året medan resultatet är sämre beroende på att tillväxten i sig på kort sikt genererar kostnader, men även på grund av att företaget lagt ett betydande arbete på införsäljning av projekt för leverans under 2007.

Spectra har genomfört omfattande neddragningar under året varför kostnadsmassan per bokslutsdagen är i fas med efterfrågan på företagets tjänster.

Finansiell ställning
Eight Solutions har under april/maj genomfört en nyemission som tillförde koncernen knappt 16 MSEK. Efter emissionen uppgår antalet aktier per den 31 december 2006 till 36.280.000.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick den 31 december 2006 till 6,7 (28,7) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 13% (29%).

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 23,1 (27,0) MSEK. Minskningen är en följd av amorteringar av lån och leasing. Checkkreditslimiten uppgick till 2,2 (4,2) MSEK, vilken utnyttjades med 1,6 MSEK per balansdagen. Koncernen har en factoringlimit om 11,0 (13,5) MSEK, vilken vid periodens utgång utnyttjades med 10,4 (12,5) MSEK. Likvida medel var vid periodens utgång 1,8 (1,6) MSEK.

Koncernen har sedan 2004 haft en tillgång om 5 MSEK som avser uppskjuten skattefordran vilken är en följd av att koncernen har upparbetade förlustavdrag som i dagsläget uppgår till ca 40 MSEK. Då det finns en viss risk för att delar av de upparbetade förlustavdragen ej kan utnyttjas på grund av väsentliga ägarförändringar i moderbolaget, Eight Solutions AB, har den uppskjutna skattefordringen löst upp i sin helhet per 2006-12-31.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 7,1 (2,5) MSEK. Av årets investeringar har Spectra genomfört 5,9 MSEK och Gyro Media 1,2 MSEK.

Personal
Medelantalet anställda under året uppgick till 61 (47) st, medan antalet anställda vid årets slut uppgick till 60 (77) st.

Moderbolaget
Verksamheten i Eight Solutions AB (publ) utgörs av koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets nettoomsättning under det senaste kvartalet var -3,0 (2,7) MSEK och för helåret 3,2 (10,7) MSEK. Orsaken till den negativa försäljningen under kvartalet är att delar av utdebiterad management fee till Spectra har krediterats.

Resultat efter finansiella poster för motsvarande perioder blev -34,8 (-35,1) MSEK respektive -40,9 (-34,9) MSEK. I resultaten ingår kostnader och nedskrivningar från konkursen i Displayit Sweden på -6,0 MSEK, nedskrivning av aktier i dotterbolaget Spectra med -33,1 MSEK samt likvidation av tre dotterbolag med netto +3,3 MSEK. Koncernmässig påverkan för dessa transaktioner uppgår till -16,4 MSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,3 (0,0) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,1) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 4,7 (24,5) MSEK. Då koncernen har ett aktiekapital om 18,1 MSEK har en kontrollbalansräkning upprättats där tillgångarna och skulderna har värderats till marknadsvärde. Justerat för detta uppgår moderbolagets egna kapital till 19 MSEK och koncernens dito till 21 MSEK.
Utsikter
Även om orderingången under det sista kvartalet 2006 varit förhållandevis bra är styrelsens bedömning att nuvarande affärsvolym ej kommer att ge det resultat som eftersträvas under medellång sikt, varför ytterligare åtgärder kommer att genomföras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Moderbolagskostnaderna har dragits ned med ytterligare 2 MSEK på årsbasis genom att koncernens CFO och CPO sagts upp från sina tjänster. I samband med uppsägningarna uppstår en engångskostnad om 0,6 MSEK, vilken kommer att belasta resultatet under det första kvartalet 2007.

Styrelsen gör bedömningen att huvudinriktningen är att avveckla koncernens nuvarande verksamhet genom en försäljning av dotterdotterbolaget Gyro Media AB och dotterbolaget Spectra Stage & Event Technologies AB samt låta en annan aktör ta över bolagets marknadsnotering genom en apportemission i Eight Solutions AB. Beslut om styrelsens förslag till inriktning kommer att fattas på årsstämman den 26 april.

Under februari 2007 har dotterdotterbolaget Gyro Media AB sålts för 16,5 MSEK med en koncernmässig resultateffekt om 14 MSEK. Köpare är Primetec som är ett ledande företag inom teknik för Business Event. Styrelsen ser därmed att Gyro Media tillsammans med Primetec kan fortsätta att utvecklas positivt och kunna möta marknadens efterfrågan på alltmer komplexa lösningar.

Konkursen i Displayit Sweden AB
Tidigare bedömning av konkursens konsekvenser för koncernen ligger fast. Total påverkan på koncernens resultat 2006 bedöms till -2,1 MSEK och moderbolagets resultat till knappt
-6 MSEK. Skillnaden mellan moderbolagets resultatpåverkan och koncernens resultatpåverkan är huvudsakligen att moderbolaget påverkas av nedskrivning av aktier i dotterbolag med 3,4 MSEK vilken inte påverkar koncernens resultat.

Nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Spectra Stage & Event Technologies AB
Spectra förvärvades i september 2005 och hade innan nedskrivning ett bokfört värde på 33 MSEK i moderbolaget, Eight Solutions AB, efter genomförda aktieägartillskott 2005 och 2006. Lönsamheten i Spectra har inte nått upp till den förväntade nivån innebärande att styrelsens tilltro till bolagets budgeterade lönsamhet 2007 är begränsad. Av denna anledning har innehavet i Spectra skrivits ned till 1 KSEK. Nedskrivningen minskar moderbolagets egna kapital med 33 MSEK och koncernens egna kapital med drygt 14 MSEK, som motsvarar den koncerngoodwill som uppstod då Spectra förvärvades.

Nedskrivning av övervärden i maskiner och inventarier
I samband med förvärvet av Spectra allokerades 5 MSEK av köpeskillingen som övervärden i maskiner och inventarier. Övervärdet är sin helhet nedskrivet per bokslutsdagen.

Likvidation och försäljning av dotterbolag
Under det fjärde kvartalet har det vilande dotterbolaget Displayit Norway AS avyttrats samt de tre vilande dotterbolagen Cetevo AB, Skandinavisk Industrielektronik AB samt Gyro Soft AB likviderats. Dessa transaktioner har en marginell påverkan på koncernens resultat men ger samtidigt moderbolaget en reavinst på 3,3 MSEK.

Kontrollbalansräkning
Per bokslutsdagen uppgår moderbolagets egna kapital till 4,7 MSEK och koncernens dito till 6,7 MSEK. En kontrollbalansräkning har upprättats där dotterbolaget Modam Scandinavia AB, med dotterbolaget Gyro Media AB, har åsatts ett värde på 15 MSEK. Innan uppvärderingen hade Modam ett bokfört värde på 0,5 MSEK. Mellanskillnaden innebär att moderbolagets egna kapital uppgår till 19 MSEK och koncernens dito till 21 MSEK. Då aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 18,1 MSEK har styrelsen bedömt att varken moderbolaget eller koncernen är på obestånd. Den avtalade Köpeskillingen för försäljningen av Gyro Media AB bekräftar att styrelsens uppvärdering är korrekt.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisnings-principer och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Antalet aktier uppgick vid utgången av december 2005 till 23.209.995 stycken och vid utgången av december 2006 uppgick antalet aktier till 36.280.000. Nyckeltalen för koncernen blir som följer nedan, fördelat på nuvarande antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet var 36 280 000 stycken och för verksamhetsåret 30.834.165 st.

Koncernredovisningen 2006 avser moderbolaget Eight Solutions AB och dotterbolagen SIE Skandinaviska Industrielektronik AB, Displayit Sweden AB, MODAM-koncernen, Cetevo AB, Displayit Norway AS och Spectra Stage & Event Technologies AB. Notera att Displayit Sweden AB enbart ingår med resultaträkningen för perioden januari-februari. Motsvarande gäller för de likviderade bolagen Cetevo AB och Skandinavisk Industrielektronik AB för perioden januari-november. På balansdagen består koncernen av moderbolaget Eight Solutions AB med dotterbolagen Spectra Stage & Event Technologies AB samt MODAM Scandinavia AB med dotterbolaget Gyro Media AB.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 26 april klockan 14.00 på bolagets kontor på Botvid Center på Fågelviksvägen 9 i Stockholm. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida www.eightsolutions.se den 15 april. Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas.

Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2007 lämnas den 26 april 2007.

Kvartalsrapport för perioden januari - juni 2007 lämnas den 20 juli 2007.

Kvartalsrapport för perioden januari - september 2007 lämnas den 26 oktober 2007.

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 lämnas i februari 2008.

Stockholm den 27 februari 2007

Eight Solutions AB (publ)
Organisationsnummer 556542-5856

Hans Dahlin
Verkställande direktör

Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Stockholm den 27 februari 2007
Anders Bergman
Auktoriserad revisor
SET Revisionsbyrå

För ytterligare information kontakta:

Eight Solutions AB (publ):
Hans Dahlin, Verkställande direktör, 0706 - 452 100
Hans Aulin, CFO, 0734 - 177 127

Eight Solutions levererar kundanpassade helhetslösningar på marknaden för Professionella Digitala Presentationslösningar, PDPu, i Norden. Verksamheten bedrivs i affärsområdena, Digital Signage, Digitala biografer och Kontrollrum. Bolaget är noterat Nordic Growth Market, NGM Equity. För mer information om Eight Solutions och bolagets tjänster, vänligen besök www.eightsolutions.se