Försvarsdepartementet

Ekonomi i balans främjar den fortsatta omställningen till ett användbart försvar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:03 CEST

Utgångspunkten är därmed en oförändrad anslagsnivå. De beslut regeringen fattat under mandatperioden med koppling till effektiviseringar inom materielförsörjningen samt omfördelningar till förbandsverksamheten innebär att ramen för området försvar i allt väsentligt är oförändrad.

– Regeringen fortsätter att stärka den nya insatsorganisationen. Vi begär riksdagens bemyndigande att anskaffa ny materiel i syfte att stärka landets försvarsförmåga, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

– För regeringen är det viktigt att bidra till EU:s krishanteringsförmåga både med civila och militära resurser. NBG14 som planeras att stå i beredskap våren 2014, blir den första stridsgrupp som består av stående och kontrakterade förband ur den nya insatsorganisationen, säger Sten Tolgfors.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 270 miljoner kronor omfördelas från anslaget för forskning och utveckling till anslaget för förbandsverksamhet samt beredskap från och med 2011 för att finansiera det nya personalförsörjnings¬systemet. Vidare övertar Försvarsmakten ansvar för rekrytering och kommer fortsättningsvis att köpa tjänster från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Totalförsvarets pliktverk fram till 31 december 2010).
• Anslaget för förbandsverksamhet och beredskap ökar därför med knappt 140 miljoner kronor medan anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet minskar med motsvarande belopp.
• Dessutom överförs 250 miljoner kronor till anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap från anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser med anledning av den nya personalförsörjningen med färre kontraktsanställda i internationella insatser.

Materielanskaffning
Regeringen begär riksdagens godkännande för att under 2011 få besluta om:
• Anskaffning av nya splitterskyddade bandvagnar
• Ny lätt torped samt
• Vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D
• För det fall att Brasilien eller annan nation går vidare med förhandlingar om att anskaffa nästa generation JAS 39 Gripen, begär regeringen också riksdagens bemyndigande att få besluta om utveckling av JAS 39 E/F och ombyggnad av upp till tio JAS 39 C/D till JAS 39 E/F.

Nordic Battle Group
Sverige kommer första halvåret 2011 vara ansvariga för en av EU:s snabbinsatsstyrka. Det är andra gången vi är det. Förutom svenska soldater består NBG 11 av soldater från Estland, Finland, Irland och Norge.

Regeringen har också för avsikt att ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande för en ny beredskapsperiod under det första halvåret 2014 med Sverige som ansvarig ramnation.

Sitic
Samhällets informationssäkerhet ska bedrivas strategiskt och sammanhållet. Som ett led i detta har regeringen beslutat att Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, som i dag finns vid Post- och telestyrelsen, PTS, ska inordnas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, från och med den 1 januari 2011. 18 300 tkr föreslås överföras till MSB från PTS.

SNAM
Överflyttningen av ansvaret för det nationella ambulansflyget, SNAM, från Transportstyrelsen till MSB ska vara genomförd den 1 januari 2011. Regeringen betonar i budgetpropositionen för 2011 att MSB fortsatt bör arbeta med SNAM-konceptet så att det utvecklas till att bli en alltmer integrerad del av den svenska förmågan gällande insatser nationellt och internationellt.

Det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel
Rakel spelar en viktig roll i arbetet med skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid olyckor och allvarliga händelser är robust och säker kommunikation av yttersta vikt. Regeringen kan dock konstatera att anslutningsgraden till Rakel är lägre än förväntat, vilket medför ett underskott i verksamheten som under 2011 föreslås finansieras via utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet. För att undvika ytterligare underskott måste anslutningsgraden öka, speciellt vad gäller användare inom kommuner, landsting och inom privat sektor. Regeringen framhåller i budgetpropositionen för 2011 att MSB ska intensifiera arbetet med att förbättra försäljningsverksamheten och kundstödet för att öka anslutningsgraden.


Mikael Östlund
Pressekreterare
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30