Näringsdepartementet

Ekonomiska drivkrafter ökar hälsan på landets arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 12:59 CEST

Arbetsgivaravgiften sänks med 0,24 procentenheter. Den tredje sjuklöneveckan tas bort. Femton procent av sjukpenningen finansieras av arbetsgivarna. Rehabiliteringsprocessen stärks. Sjukförsäkringens ersättningsnivå återställs till 80 procent. Det är delar av innehållet i propositionen "Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro" som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna i dag överlämnar till riksdagen.

Propositionen syftar till att stimulera arbetsgivarna till aktiva insatser för att underlätta för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbetet. Förslagen ska också öka det förebyggande hälsoarbetet på arbetsplatserna. De föreslås träda i kraft den 1 januari 2005, och ingår i regeringens arbete att halvera antalet sjukpenningdagar fram till 2008.

- Det ska löna sig att ha en hälsosam arbetsplats. De ekonomiska drivkrafterna ska bidra till ett ökat arbetsmiljöengagemang på landets arbetsplatser. Och det finns pengar att tjäna för den arbetsgivare som lägger vikt vid att personalen mår bra, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

- Den som är sjukskriven kommer nu att få mer pengar när den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) höjs. Det är ett mycket viktigt steg för att skapa drägliga förhållanden för den som drabbas av sjukskrivning. Det är inte sänkta sjukpenningsnivåer som gör människor friska utan ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rymliga arbetsplatser, säger Ulla Hoffmann, vänsterpartiet.

- Medfinansiering är ett nytt, effektivt verktyg så att arbetsgivare stimuleras att arbeta för sina anställdas hälsa. Dessutom stärks de långtidssjukskrivna då medfinansieringen ger arbetsgivarna ekonomiska fördelar när de aktivt deltar i rehabiliteringen. Vi är speciellt glada över skyddet för småföretagare i form av kombinationen fribelopp/högkostnadsskydd, säger Yvonne Ruwaida, miljöpartiet de gröna.

Arbetsgivarna får ett medfinansieringsansvar på 15 procent av sjukpenningkostnaden för de anställda. Arbetsgivare som medverkar till att anställda kommer tillbaka på deltid eller får rehabilitering och rehabiliteringsersättning slipper den särskilda sjukförsäkringsavgiften, som det nya medfinansieringsansvaret kallas. Arbetsgivaravgiften sänks med 0,24 procentenheter så att förändringen blir kostnadsneutral för arbetsgivarkollektivet. Dessutom minskas arbetsgivarnas sjuklöneansvar från tre till två veckor.

En stärkt rehabiliteringsprocess föreslås. Försäkringskassan ska senast två veckor efter att arbetsgivaren lämnat in sin rehabiliteringsutredning upprätta en rehabplan tillsammans med den sjukskrivna eller kalla denna till ett avstämningsmöte. Om den sjukskrivna saknar arbetsgivare ska motsvarande ske inom tio veckor efter sjukanmälningsdagen.

En viktig del av förslaget riktar sig främst mot mindre företag. Det blir ett "golv" och ett "tak" i det nya systemet i form av ett högkostnadsskydd och ett fribelopp. Högkostnadsskyddet är lika för alla arbetsgivare och innebär att den särskilda sjukförsäkringsavgiften inte tas ut om den är lägre än 12 000 kronor per kalenderår och arbetsgivare. En arbetsgivare ska aldrig behöva betala mer än fyra procent av sin sammanlagda lönesumma i särskild sjukförsäkringsavgift för ett kalenderår. Högkostnadsskyddet riktar sig till samtliga arbetsgivare och är på så sätt förenligt med EG:s statsstödsregler.

Ett förslag på skydd för riskgrupper på arbetsmarknaden finns med. Det innebär att arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenning inte ska gälla för en arbetstagare som har beslut om särskilt högriskskydd.

Ersättningsnivån i sjukförsäkringen återställs den 1 januari 2005 till 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Dessa ekonomiska drivkrafter är en del i den avsiktsförklaring om ett hälsosammare arbetsliv, som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna kom överens om i december 2003.

Propositionen finns att läsa på www.social.regeringen.se


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26

Yvonne Ruwaida (mp)
070-858 12 28

Ulla Hoffmann (v)
08-786 46 63

Matti Kataja
pressekreterare (v)
070-928 30 10

Relaterade publikationer
-------------------------
Fakta-PM: Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro (http://www.regeringen.se/sb/d/183/a/31914)