Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:08 CET

Utrikes födda personer får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) i betydligt större utsträckning än inrikes födda. Skillnaderna mellan de två grupperna har minskat sedan slutet av 1990-talet, men biståndsmottagandet ligger fortfarande på en betydligt högre nivå för utrikes än för inrikes födda. Det konstaterar Socialstyrelsen i rapporten Ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda 1998-2005.

Sannolikheten för att en utrikes född person får ekonomiskt bistånd minskar med vistelsetiden, men trots det är biståndsmottagandet för utrikes födda fortfarande betydligt högre än för inrikes födda efter en vistelsetid på 10 till 19 år. Endast för dem som vistats i Sverige i 20 år eller mer ligger de två grupperna på en jämförbar nivå.

Bland utrikes födda är personer i sambohushåll och sambohushåll med barn betydligt oftare biståndsmottagare än bland inrikes födda. Däremot utgör ensamstående män en mindre andel av biståndsmottagarna bland utrikes än bland inrikes födda.

Biståndsmottagandet varierar även med födelseland. Minst ekonomiskt bistånd får personer från de anglosaxiska länderna, Norden och EU15 (medlemsländerna innan utvidgningen av EU). Mest får personer från Afrika, Asien och Oceanien. Dessa skillnader torde långt förklaras av den rådande heterogeniteten mellan grupperna. Bl.a. generella olikheter i utbildningsnivå, vistelsetid, ålder, språk mm. förekommer.

Eftersom det svenska socialförsäkringssystemet i stor utsträckning är uppbyggt kring principen om inkomstbortfall är individens tidigare och nuvarande koppling till arbetsmarknaden avgörande för om personen ifråga är berättigad till socialförsäkringsersättning. För nyanlända invandrare och flyktingar som står utanför den svenska arbetsmarknaden innebär detta i praktiken att denna grupp är hänvisad till introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd för sin försörjning. En annan möjlig orsak till skillnaderna är utbildning. Att skillnaderna i biståndsmottagande mellan inrikes och utrikes födda minskat torde delvis bero på att andelen nyanlända av samtliga utrikes födda minskat.

Eftersom uppgifter om orsakerna till att man får ekonomiskt bistånd inte finns med i den officiella statistiken är det svårt att direkt peka på och kartlägga skillnader i behov av ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen arbetar dock med att utveckla statistiken, och i det uppdraget ingår att se över möjligheterna att samla in uppgifter om orsaker till behov av ekonomiskt bistånd.

Rapporten i sin helhet finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Mera information: Johan Wenelius, 08-555 535 69