Gexco AB

EKONOMISKT INTRESSANTA HALTER FRÅN KÄRNBORRNING I HELLERFJELLET

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:01 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49784(NGM:GXCO)

Prospekteringsföretaget Gexco har fått analysresultat från kärnborrningen i målområdet Hellerfjellet i Rana Kommun. Resultaten visar en skärning med ekonomiskt intressanta halter över 6,4 meters borrlängd. Skärningen indikerar en utsträckning mot djupet av mineraliseringen på cirka 250 meter. Mineraliseringen har tidigare provtagits på ytan med goda resultat. Geofysiska mätningar från 2007 indikerar en anomali med en längd på cirka två kilometer.

Kärnborrhålet har skurit igenom totalt cirka 13 meter i mineraliserade zoner mellan 117 och 135 meters borrlängd. Analyssvaren från prover på en meter från de första 6,4 meter med skärning varierar från 0,01 - 2,52 % zink; 0,02 - 0,69 % bly; 0,13 - 0,61 % koppar och 15,7 - 212 ppm silver. Analyserna visar även svaga indikationer på guld.

Skärningen ligger cirka 115 meter under ytan och indikerar att mineraliseringen har en utsträckning mot djupet på ca 250 meter, mätt från mineraliseringens högsta kända punkt till skärningen i kärnborrhålet.

De positiva resultaten underbygger Gexcos strategi med att identifiera satellitfyndigheter som kan motivera start av gruvdrift och investering i anrikningsverk i Mo i Rana.

I tidigare arbeten i Hellerfjellet har det tagits ytprover och borrats enstaka korta Calyx borrhål (1936). Motivet för den nu genomförda kärnborrningen har varit att undersöka en möjlig utsträckning mot djupet av en känd mineralisering i detta prioriterade målområde. Resultaten av borrningen och de tidigare geofysiska mätningarna över målområdet som indikerar en anomali med en längd på ca 2 kilometer, medför att det är motiverat med ytterligare kärnborrningar i området.

De intressanta resultaten från kärnborrning på totalt 188,5 meter redovisas i tabellen nedan.

(För tabell se bifogad fil.)

Analyssvaren visar mellan 117 och 123,4 meter:
- en medelhalt på 0,98 % Zn över 6,4 meter och ett högsta värde på 2,52 % Zn över 1 meter
- en medelhalt på 0,38 % Pb över 6,4 meter och ett högsta värde på 0,69 % Pb över 1 meter
- en medelhalt på 0,30 % Cu över 6,4 meter och ett högsta värde på 0,61 % Cu över 1 meter
- en medelhalt på 55 ppm Ag över 6,4 meter och ett högsta värde på 212 ppm Ag över 1 meter
- en medelhalt på 0,19 ppm Au over 6,4 meter och ett högsta värde på 0,76 ppm över 1 meter

Tabellen ovan visar också att det mellan 127,84 meter och 134,84 meter i borrhålet finns mineralisering över 7 meter av visst intresse.

I mineraliseringens utgående i dagen (vid ytan), och i borrhålets profil, finns analyser från 10 äldre prover (1968) som alla visar zinkhalter på över 10 %, vilket var den övre detektionsgränsen på tidigare analysmetod. Kopparanalysen varierade mellan 0,09% och 5%, blyanalyserna varierade mellan 0,3% och 6,2% och silveranalyserna varierade mellan 52,1 ppm och 437 ppm.

Gexco och NGU har tagit nya prover i mineraliseringen vid ytan. Dessa analyssvar presenteras senare. Halten av silver (Ag) vill ge ett viktigt ekonomiskt tillskott i en eventuell framtida reserv.

Koordinater (Euref 89) för borrhålen samt riktning, fall och längd visas i tabellen nedan. En karta som visar målområdet Hellerfjellet med den elektromagnetiska anomalin och borrhålets placering finns på www.gexco.se.

(För tabell se bifogad fil.)

Gexcos geofysiska mätningar över det aktuella målområdet indikerar en anomali som har en längd på cirka två kilometer. Gexco kommer att genomföra ytterligare kärnborrning även på anomalin i det närliggande målområdet Hellerfjellet Vest for att undersöka en eventuell fortsättning av mineraliseringen i Hellerfjellet. Anomalin i Hellerfjellet Vest har också en längd på ca två kilometer. Gexco planerar även ett framtida borrprogram för att kunna fastställa resurser och reserver enligt NI 43-101 i målområdena Hellerfjellet och Hellerfjellet Vest.

Gexco fortsättar både med kartering och med borrning på andra prioriterade målområden i Rana.

Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har granskats av geolog Perry Kaspersen, som är godkänd som Kvalificerad Person enligt SveMin. Perry Kaspersen är anställd som prospekteringschef i Gexcos dotterföretag Gexco Norge AS.

Stockholm den 11 september 2008
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, telefon 00 46 735 31 00 35

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 september 2008 kl. 08.30.________________________________________
Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande metaller i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha öppnat minst en gruva i Norge. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.