Näringsdepartementet

El- och naturgasmarknaderna – europeisk harmonisering (SOU 2003:113), Betänkande av El- och gasmarknadsutredningen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:30 CET

El- och gasmarknadsutredningen har följt arbetet i EU om den inre
marknaden för el och naturgas. I dag har utredningen lämnat förslag om
de ändringar i svensk lagstiftning som krävs för att genomföra EU:s nya
el- och gasmarknadsdirektiv. Det är omfattande ändringar som
utredningen föreslår i både ellagen (1997:857) och naturgaslagen
(2000:599). De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1
juli 2004.

Bland annat kan följande förslag nämnas:

- Att ange elens ursprung
Ett krav införs att elleverantörerna ska lämna uppgift om hur den el
som säljs har producerats och också om de utsläpp av CO2 och
radioaktivt utsläpp som produktionen medför.

- Åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet
En styrelseledamot, verkställande direktör (vd) eller firmatecknare i
ett elnätsföretag får inte vara styrelseledamot, vd eller firmatecknare
i ett företag som producerar eller handlar med el. De nätföretag som
har fler än 100 000 kunder eller driver stamnätet ska upprätta en
övervakningsplan där de anger vilka åtgärder de vidtar för att motverka
ett diskriminerande beteende.Denna fråga har utredningen haft i uppdrag
att granska speciellt. Elbranschens företrädare i utredningen redovisar
en skiljaktig ståndpunkt.

-Förlustel
Elnätsföretag som anskaffar el för att täcka nätförluster skall göra
detta på ett öppet, icke-diskriminerade och marknadsorienterat sätt.

- Överföringstariffer
Vid utformningen av sina nättariffer ska nätföretagen särskilt beakta
antalet anslutningspunkter, anslutningspunkternas geografiska läge,
mängden överförd energi, abonnerad effekt och kostnaderna för
överliggande nät samt kvaliteten på överförd el.

- Naturgaslagens tillämpningsområde
Naturgaslagens bestämmelser utvidgas till att också gälla kondenserad
naturgas (LNG), biogas och gas från biomassa samt andra typer av gas om
det är tekniskt möjligt att föra in, använda och transportera dessa
gaser i naturgassystemet.

- Konsumentskyddet på naturgasmarknaden
För att stärka konsumentskyddet regleras förutsättningarna för att
avbryta överföringen av naturgas till en konsument. Bland annat ska
gälla att överföringen endast får avbrytas om konsumentens försummelse
är att betrakta som ett väsentligt avtalsbrott.

- Systemansvar för naturgassystemet
Balanshållningen i det svenska naturgassystemet regleras. Bestämmelser
införs som innebär att villkoren i ett avtal om balansansvar skall vara
objektiva och icke-diskriminerande samt avspegla kostnaderna för
balansansvaret. Regeringen ska utse ett organ som har
systemansvaret.Åtskillnad mellan naturgasföretagEtt företag som
bedriver överföring eller distribution av naturgas, eller som har
gaslager eller LNG-anläggning, får inte också bedriva handel med
naturgas. En styrelseledamot, vd eller firmatecknare i ett företag som
har koncession för naturgasledning får inte samtidigt vara
styrelseledamot, vd eller firmatecknare i ett företag som bedriver
handel med naturgas.

- Öppning av naturgasmarknaden
Naturgasmarknaden ska öppnas så att samtliga icke-hushållskunder kan
välja gasleverantör från och med den 1 juli 2004. Från och med den 1
juli 2007 öppnas gasmarknaden för samtliga kunder.

- Tillsyn av naturgasmarknaden
Tillsynsmyndigheten (Energimyndigheten) ska godkänna naturgasföretagens
metoder för att bestämma överföringstarifferna innan de får träda i
kraft. När företagen utformar överföringstarifferna ska de särskilt
beakta antalet anslutna kunder, kundernas geografiska läge, mängden
överförd energi och abonnerad effekt, kostnaderna för överliggande nät,
leveranssäkerhet och trycket i ledningarna.

- EG-förordning om gränsöverskridande handel med el
Utredningen har granskat den nya EG-förordningen om gränsöverskridande
handel med el som ska tillämpas från den 1 juli 2004. En EG-förordning
gäller som lag och är direkt tillämplig i varje medlemsstat.
Utredningen har inte funnit några svenska regler som strider mot
förordningen. Nätmyndighetens tillsyn skall utvidgas till att även
omfatta efterlevnaden av förordningen och de riktlinjer och villkor som
utfärdas med stöd av denna.

Särskild utredare
Informationschef
Sten Kjellman
08-459 84 89

Huvudsekreterare
Kansliråd
Göran Morén
08-405 22 07